10 Mayıs 2015 Pazar

Bilişim Suçlarında Hacking

Hayatın her alanında kullanılan bilginin elektronik cihazlar vasıtasıyla işlenmesi olarak tanımlayabileceğimiz bilişim kavramı özellikle internet Çağı olarak nitelendirdiğimiz içinde bulunduğumuz dönemde sık sık karşımıza çıkan bir unsur haline gelmiştir. Dolayısıyla hayatımızın her alanına yön veren hukuk olgusunun bilişim kavramından uzak kalması düşünülemez. İşte tam da bu noktada bilişim suçları kavramı karşımıza çıkmaktadır bilişim suçları her ne kadar halk arasında bilgisayar suçları ya da iletişim suçları olarak bilinse de bu kavram kesinlikle çok daha geniş kapsamlı bir olgudur. Çünkü bilişim kavramı sadece bilgisayar olarak değerlendirilemez. Bilişim kavramı bilginin islenebildiği her türlü cihazı kapsar. Dolayısıyla bilişim suçları da bu bağlamda ele alınmalıdır. Buradan hareketle bilişim suçları herhangi bir teknoloji kullanılarak bir kişiye ya da kuruma ait sisteme zarar vermek şeklinde tanımlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, suç teşkil eden fiilin bilişim suçu olarak nitelendirilebilmesi  icin teknoloji kullanılarak yapılmış olması gerekliliğidir.


Bilişim Suçlarının TCK'daki Yeri:

Herhangi bir teknoloji kullanılarak bir kişiye ya da kuruma ait çağdaş iletişim sistemleri içerisindeki verileri kanuni olmayan yollarla ele geçirmek kullanılmaz hale getirmek değiştirmek ya da yoketmek olarak tanımlanan bilişim suçları TCK'da yeralan 243. 244. ve  245. maddelerde detaylı olarak tanımlanmaktadır:

Bilişim Sistemine Girmek
Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Sistemdeki Bilgileri Yok Etmek veya Değiştirmek
Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Banka Hesaplarının veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 
Madde 245 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)
             (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
             (2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
             (3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;
             a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
             b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
             c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,
             Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.
             (5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Mert Güdücüoğlu