26 Ekim 2018 Cuma

Tanınma ve Tenfiz


Küreselleşen dünya ile birlikte birçok anlamda dünya küçük bir köyü andırıyor. Artık hemen hemen herkes dünyanın başka bir bölgesinde yatırım ve veya para transferi gerçekleştiriyor, gerçek anlamda iş yapıyor. İşte bunların gerçekleşmesi de bir takım kurallara tabi olduğuna göre bir ülkedeki yargı kararının başka bir ülkede geçerli olabilmesi oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte tam da bu noktada tanınma ve tenfiz kavramları ile karşılaşıyoruz. Tanınma, bir ülkedeki bir yargı kararının başka bir ülkede de geçerli olabilmesi için o kararın ilgili ülkenin yargı makamları tarafından kabul edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Tenfiz ise bir ülkede alınmış olan bir yargı kararının başka bir ülkede icra makamlarını harekete geçirecek hale gelmesidir. Yani tanınma kavramı kararın geçerliliği ile ilgili iken tenfiz ise icraya konulması ile ilgilidir. Bununla beraber, tanınma ve tenfiz mahkemelerin iş yükünün azaltılması, para ve zaman kaybının önüne geçilmesi gibi sonuçlar doğurur ki bu da usul ekonomisi bakımından oldukça olumludur.

Tanınma ve Tenfiz Şartları

1)Yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş bir ilamın bulunması

2)Yabancı mahkeme kararının hukuk davalarına ilişkin
olması

3)Kararın kesinleşmiş olması

Esasa İlişkin Şartlar

1)Hükmün verildiği devlet ile Türkiye arasında mütekabiliyetin bulunması (Bu noktada fiili mütekabiliyetin de geçerli olduğu Yargıtay içtihatlarında da açık ve net bir biçimde ortaya konmuştur)

2)İlamın, Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi
şartıyla ilamın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisinin bulunmadığı halde kendisine yetki tanıyan bir devlet
mahkemesince verilmemiş olması

3)Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması

4)Kararın davalının savunma haklarına riayet edilerek verilmiş olması

5)Bu yargılama usulüne göre davanın tarafları dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili
olduğunu belirtmeli; ellerinde bulunan bu delilleri dilekçelerine eklemek
ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların
bulunabilmesini sağlayan açıklamalara dilekçelerinde yer vermek
zorundadırlar.


Tanınma ve Tenfiz Dilekçesi

1)Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.

2)Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve
numarası ve hükmün özeti.
3)Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.
Tanınma Tenfiz İçin Gerekli Belgeler
Öncelikle, dosyada apostille şehrinin olması gerekir. Mahkeme kararları ve noter senetleri de sözleşmede sayılan
resmi belgeler arasında yer almaktadır.
Tanınma ve Tenfiz Dilekçesi Nasıl Yazılır
Uygulamada tanınma ve tenfiz kavramları  avukatların çoğunun karşısına nispeten daha az çıktığı için birçok avukat tanınma ve tenfiz işlemlerinin uygulamada nasıl yapıldığını bilmemektedir. Bu sebeple, tanınma ve tenfiz dilekçesi nasıl yazılır sorusuna cevaben bir tenfiz tanınma dilekçesi örneği göstermek oldukça yararlı olacaktır.

Tanınma ve Tenfiz Davası Dilekçesi Örneği

....ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE


DAVACI : 1)
                 2)
DAVALI : 1)
                 2)
                
KONUSU : Fransa devleti Paris Asliye Mahkemesi’nin ... tarih ve ... sayılı kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim Fransa'da kendisine borcu olan davalılara karşı alacak davası açmıştır. Sonrasında Paris Asliye Mahkemesi'nde görülen davada verilen karar sonucu talep edilen alacak miktarından daha az bir meblağa hükmedildiği gibi davacılardan bir kısmı için alacaktan doğan sorumluluğun kalkması durumu ortaya çıkmıştır.
2. Bunun üzerine müvekkilim temyiz yoluna başvurmuş ve temyiz sonucu çıkan kararda ilk mahkeme kararında hükmedilen alacak miktarından daha fazlasına hükmedilmiş ve bu duruma ek olarak ilk derece mahkemesinin kararının aksine davalılar arasında olan Köprülü tekrar davalılar arasına eklenmiştir.
3. Fransa devleti Paris Temyiz Mahkemesi’nin ... Tarih, ... sayılı ve ... kesinleşme tarihli ilamı yeminli mütercime tercüme ettirilmiş ve apostil şerhi de mevcuttur.
4. Söz konusu nedenlerle ilamın tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TBK, TMK, TTK 

SUBUT DELİLLER : Fransa devleti Paris Mahkemesi’nin apostil şerhini içerir ... tarih, ... sayılı ve ... kesinleşme tarihli kararı

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, Fransa devleti Paris Mahkemesi’nin ... tarih, ... sayılı kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizine karar verilmesini arz ve talep ederim.
Davacı
EK:
Fransa devleti Paris Mahkemesi’nin apostil şerhini içerir ... tarih, ... sayılı ve ... kesinleşme tarihli kararı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder