26 Temmuz 2015 Pazar

Online Banka Dolandırıcılığı Cezası

Teknolojinin hayatımızın her alanında kullanıldığı günümüzde alışverişten para transferine her türlü parasal işlem online olarak yapılmaktadır. Her ne kadar para transferini yapan bankalar birçok önlem alsa da internet üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık suçu halen gerçekleşmektedir.

Tanım

     Öncelikle bir suçun Online dolandırıcılık olarak tanımlanabilmesi için suçu işleyen gerçek kişinin herhangi bir gerçek kişi ile yüzyüze temasa geçmeksizin çeşitli vasıtaları kullanarak gerçek kişileri aldatmak suretiyle karşı tarafı zarara uğratması ve dolayısıyla kendisine haksız bir kazanç sağlamış olması gerekir.

    Online dolandırıcılık suçları arasında en yaygın görülen suç hiç şüphesiz kredi kartı dolandırıcılığıdır. Bu suçu daha iyi anlayabilmek için kredi kartı dolandırıcılığının ne şekillerde yapıldığını bilmek daha faydalı olacaktır.

Kredi Kartı Dolandırıcılığı Yöntemleri


1) Çalıntı/Kayıp Kartlar: Kaybedilmiş olup dolandırıcıların eline geçen ya da doğrudan dolandırıcılar tarafından çalınan kredi kartlarının, alışveriş icin imza ve kimlik zorunluluğu bulunmayan işyerlerinden (özellikle internet üzerindeki bazı sitelerden) alışveriş yaparak haksız kazanç sağlamak suretiyle kart sahibini mağdur etmesidir. Bu durumda kart sahibinin kartı kaybettiğini farkettikten sonra en kısa zamanda söz konusu kartla bağlantısı olan bankayla temasa geçerek kartın iptalini talep etmesi gerekmektedir.

  2) Hesabı Yönlendirme: Kart sahibinin kredi kartı bilgilerini ve kimlik bilgilerini öğrenen dolandırıcıların bankayla temasa geçerek kaybolma bahanesiyle kendi adresine yeni bir kart istemesi ve sonrasında bu kartı kullanmasıdır.

  3) İnternet Üzerinden Mal Siparişi: Bir şirkete ait elektronik güvenlik sistemini aşarak şifreleri ve kişisel bilgileri aşan dolandırıcıların bu bilgileri kullanarak internet üzerinden alışveriş yapmasıdır.

  4) ATM Dolandırıcılığı: ATM'YE müşteri gelmeden önce ATM'nin kart haznesine bir cihaz yerleştiren dolandırıcı müşteri işlem yapmaya çalışırken kartı sıkışınca yardım bahanesiyle kart şifresini öğrenerek müşteri gittikten sonra kartı kullanmasıdır.

  5) Kart Kopyalama: Dolandırıcıların  ATM'ye önceden yerleştirdikleri bir cihaz vasıtasıyla o ATM'de kartlı işlem yapan kişilerin kredi kartı bilgilerini elegecirerek, sahte bir karta bu bilgileri işlemek  suretiyle oluşturdukları kredi kartlarını kullanmasıdır.

  6) Kart Şeridi Sahteciliği: Dolandırıcının kendine ait olan kredi kartındaki şerit bilgileri bölümünü sildikten sonra başkasına ait bir kredi kartı bilgilerini encoder cihazıyla çalarak bu bilgileri kendi kartının şerit bilgisi bölümüne yüklemesi ve sonrasında kartı kullanmasıdır.

  7) Sahte Kartlar: Önceden sahte kredi kartı basan dolandırıların sonrasında encoder cihazıyla başkasına ait kredi kartı bilgilerini çalarak bu sahte kartlara yüklemesidir.

  8) Değiştirilmiş Kartlar: Dolandırıcının kendisine ait veya herhangi bir yolla ele geçirdiği bir kredi kartının üzerindeki bilgileri ütüleme yöntemiyle sildikten sonra başkasına ait bir kredi kartının bilgileri elindeki karta yüklemesidir.

  9) Boş Plastik Şeklindeki Kartlar: Dolandırıcı kredi kartı boyutundaki plastiklere başkasına ait kart numaralarını bastıktan sonra bir işyerine giderek sanki alışveriş yapmış gibi imprinter cihazına plastiği okutuyor. Sonrasında işyerinin de yardımıyla bir satış belgesi düzenleniyor. İşyerinin de yardımı bulunan bu dolandırıcılığın son aşaması olarak alışveriş belgesinde yeralan tutar bankadan tahsil ediliyor.

  10) Ele Geçmeyen Kartlar: Müşterinin talebiyle banka tarafından müşteriye yollanan kartların başkası tarafından ele geçirilerek kullanılmasıdır. Bu dolandırıcılık sahte kimlik belgeleriyle banka şubesinden başkası adına kredi kartı alınarak ta yapılabiliyor.

Kredi Kartı Dolandırıcılığının Hukuktaki Yeri
        Online banka dolandırıcılığının en yaygın görülen şekli olan kredi kartı dolandırıcılığı Türk Ceza Kanunu'nda 245. Madde'de yeralmaktadır.

TCK Madde 245


1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Online banka dolandırıcılığı 2
(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Suçun Oluşma Durumları
 
   A)Başkasına Ait Olan Kredi  Kartının Kullanılması/Kullandırılması  (Madde 245-1)

   Başkasına ait bir kredi kartını veya bir banka kartını her ne sebeple olursa olsun elinde bulunduran kişinin sözkonusu kartı  kart sahibinin izni olmaksızın kullanımı suç teşkil etmektedir. Suçun subut bulduğu durumlarda izinsiz kullanımın nedenine bakılmaksızın adlî işlem başlatılır. 245. Madde'nin 1. Fıkrası'nda yeralan kredi kartı ifadesi her ne kadar fiziksel bir kart olarak ta yorumlanmaya açık olsa da Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda yeralan kredi kartı tanımı hem kredi kartının fiziksel olarak bütününü hem de kartın üzerinde yeralan bilgileri kapsamaktadır. Bu nedenle failin kredi kartını bütün olarak elegecirmeyip sadece üzerindeki bilgileri kullanmak suretiyle kendine haksız kazanç sağladığı durumlar da suç teşkil etmektedir. Ayrıca kanun dikkatli okunduğunda failin kendisine değil bir başkasına haksız kazanç sağladığı durumlarda da aynı suç sözkonusudur. Çünkü kanunda kullanmak ve kullandırmak ifadesi yeralmaktadır.  

   Başkasına ait kredi kartını veya banka kartını kişinin rızası olmaksızın kullanmanın cezası 3 ila 6 yıla kadar hapis ve ayrıca 5000 güne kadar adlî para cezasıdır.

   B) Sahte Bir Kredi Kartının Üretilmesi Devredilmesi Satılması Satın Alınması
 
      Türk Ceza Kanunu'nda 245. Madde'nin 2. Fıkrası'nda yeralan suçun tanımı başkasına ait olan bir banka hesabıyla iliskilendirerek sahte kredi kartı veya banka kartı üretmek devretmek satmak satın almak kabul etmek şeklindedir. Yani suçun oluşabilmesi için ortada gerçek bir hesapla ilişkilendirilmiş bir kredi kartı veya banka kartının olması gerekmektedir. Ve suçun oluşması için sözkonusu kredi veya banka kartının kullanılmış olması gerekmemektedir. Zaten sözkonusu kartların kullanımı bu suça ek olarak Madde 245 3. Fıkra'da belirtilen sahte veya üzerinde sahtecilik yapılan kredi veya banka kartının kullanımından doğacak bir suçun oluşumuna da neden olmaktadır.

      Türk Ceza Kanunu'nda 245. Madde'nin 2. Fıkrası'nda yeralan suçun cezası 3 ila 7 yıla kadar hapis ve 10000 güne kadar adlî para cezasıdır.

    C) Sahte Bir Banka veya Kredi Kartının Kullanılması

      Türk Ceza Kanunu'nun 245. Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yeralan suç tanımı, kişinin sahte veya üzerinde sahtecilik yapılan bir kredi veya banka kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlaması suçtur şeklindedir. Burada belirtilen suçun oluşabilmesi için ortada kullanılmış sahte bir kredi veya banka kartının olması gerekmektedir. Kisinin bir başkasına haksız kazanç sağladığı durumlar da suç teşkil etmektedir. Bunun yanında sahte bir banka veya kredi kartının üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması, kabul edilmesi 245. Madde'nin 2. Fıkrası'nda yeralan ayrı bir suç kapsamına gitmektedir.

     Sahte veya üzerinde sahtecilik yapılan bir kredi veya banka kartının kullanılması yoluyla haksız kazanç sağlamanın cezası, fiilin daha ağır bir ceza gerektirmediği  durumlarda 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adlî para cezasıdır.

     D) Ceza Gerektirmeyen Durumlar

     Kanun koyucu Türk Ceza Kanunu'nun 245. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nda aynı maddenin 1. Fıkrası'na atıfta bulunarak 1. Fıkra'da belirtilen kişilerin 1. Fıkra'da yeralan suçlardan fail olması durumunda herhangi bir suçtan söz edilemeyeceğini vurgulamaktadır. Durumu daha iyi anlayabilmek için sözkonusu kanun maddesinin 4. Fıkrasına bakmak faydalı olacaktır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.


Mert Güdücüoğlu

1 yorum:

  1. iş yerindeki biri çok acıl tlfona ihtiyacı oldugunu söyleyerek tlfonumu istedi eşi çok hasta im,iş ulaşamamış kardeşini annesini ablasını arayıp eve yollayıp baktıracagım derken . daha önce çaldıgı bilgilerimle internet bankacılıgı şifremi unuttum diyerek yeniden isteyerek işi bitirmiş gellen tüm bilgi onay 3 d güvenlik kodlarını silerek bilgilerimle yaklaşık 2000 tl kart limitim nakıt param ve 5500 tl kıredi başvurusu oanylanarak hesabımdan birilerine eft yapılmış. 2 saatle 15000 tlyi kurtardım tesadüfen 2 günde olayı ögrenip tüm hesapları bıloke ettirip olayın incelenmesini istedim olayın olma şeklini ve saatlerini ögrendigimde tlfonumun onda oldugunu görünce diğer bilgileri nasıl elde ettigine baktıdımda 1 gün öncede cüzdanımı aldıgını güvenlik kamerası kayıtlarında gördüm. tüm kayıtları indirip 2 bir dilekçe ile savcıya verdim sanırım erken farkedemiyecegimi düşündügü için kamera önunde herşeyi yapmış silinmeden hepsini almam tesadüfle oldu . şimdi bu süreçten sonra durum ne olur bilemiyorum tüm dellilleri savcı ya verdim şikayetçi oldum bu konuda ileriki süreç le lakalı beni nasıl bir sonuç bekliyor

    YanıtlaSil