27 Kasım 2016 Pazar

Hırsızlık Suçu ve Cezası

Belki de insanlık tarihi kadar eski olan ve denenen çeşitli yaptırımlara rağmen bir türlü önü alınamayan teknolojinin ilerlemesi ile beraber yeni haber kaynakları sayesinde daha çok vakıadan haberimiz olan hırsızlık suçu günümüzde en yaygın suç tiplerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hırsızlık suçu kısaca başkasına ait bir malı malikinin rızası ve haberi olmaksızın elde etme fiilidir. Hırsızlık suçu son derece yaygın bir suç çeşidi olması sebebiyle bu suç ile ilgili olarak birçok soruya muhatap olmaktayız. Bu açıdan bakıldığı zaman gerek hırsızlık suçunu ve kanundaki yerini daha iyi açıklamak gerek bu suç ile ilgili soru işaretlerini gidermek adına karşımıza çıkan sık soruları tek tek yanıtlamak oldukça yararlı olacaktır. Soruları yanıtlamaya başlamadan önce bu soruları kısaca ele alırsak: Hırsızlık suçu nedir nitelikli hırsızlık nedir hırsızlık cezası kaç yıl hırsızlık suçu para cezasına çevrilmesi nasıl olur hırsızlık suçu şikayete bağlı mı ilk hırsızlık suçunun cezası nedir hırsızlık suçu zamanaşımı süresi nedir hırsızlık suçu cezası 2015 yılında değişti mi hırsızlık suçu cezası 2016 yılında değişti mi hırsızlık suçu TCK 141 içinde nasıl tanımlanır hırsızlık suçu TCK 142 içinde nasıl tanımlanır

Hırsızlık Suçu Nedir 

Hırsızlık Suçu nedir sorusuna verilecek en net cevap hiç şüphesiz başkasına ait olan bir malın sahibinin rızası olmaksızın elde etme eylemidir şeklinde olacaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus hırsızlık suçunun gasp suçu ile karıştırılmaması gerektiğidir. Gasp suçu ile hırsızlık suçu arasındaki temel farklar gasp suçunda cebir tehdit gibi unsurların olması ve mağdurun suç anında suçtan yani gasp fiilin den haberdar olmasıdır. Hırsızlık suçunda ise cebir ve tehdit gibi unsurlar olmadığı gibi mağdurun suç anında suçtan haberdar olması durumu söz konusu değildir. Hırsızlık Suçu nedir sorusuna bir de Türk Ceza Kanunu'nu esas alarak cevap vermek gerekirse hırsızlık suçunun nitelikli hali ve nitelikli olmayan basit hali olarak iki kısma ayırmak oldukça yerinde olacaktır. İlk olarak, hırsızlık suçunun basit halimi tanımlarsak sahibinin rızası olmaksızın bir taşınır malı kendisine ya da bir başkasına çıkar sağlamak amacıyla alma eylemi şeklinde bir tanım ortaya çıkacaktır. Bir de hırsızlık suçunun nitelikli hali vardır.

Nitelikli Hırsızlık Nedir

Nitelikli hırsızlık nedir sorusuna verilecek en net cevap hiç kuşkusuz mevcut hırsızlık suçuna yani başkasına ait bir taşınır eşyayı sahibinin rızası olmaksızın alma eylemine ek olarak bazı hallerin de mevcut olması gerekmektedir. Bu nitelikli hallerin en başında hiç şüphesiz gece işlenen hırsızlık suçu gelmektedir. Yani hırsızlık suçunun gece işlenmesi kanun koyucu tarafından failin gece karanlığından yararlanması olarak yorumlanıp bir nitelikli hal gerekçesi olarak ortaya koyulmuştur. Hırsızlık sucunun gece işlenmesi halinde verilecek olan ceza 3'te 1 oranında arttırılır. hırsızlık suçunun başka nitelikli halleri de mevcuttur. Bu halleri kısaca belirtmek gerekirse hırsızlık suçunun kamu malına karşı olarak, muhafaza altına alınmış bir eşyaya karşı olarak, toplu ulaşım araçları içinde ya da bunların duraklarda bulunan bir eşyaya karşı olarak, afet veya felaketin zararın azaltmaya yönelik tahsis edilmiş olan bir eşyaya karşı olarak, kullanımlarını doğası gereği açıkta bırakılmış olan eşyalara karşı olarak, elektrik enerjisine karşı olarak işlenmesi durumunda hırsızlık suçunun nitelikli halinden bahsedilir. Bu nitelikli hallerde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.  Ancak hırsızlık suçunun nitelikli halleri bunlarla sınırlı değildir. Bunlara ek olarak, hırsızlık suçunun kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından ya da ölmesinden faydalanarak, elde veya üstte bulunan eşyayı gizlice alarak, doğal afetin ya da herhangi bir sosyal karışıklığın getirdiği ortamdan faydalanarak, herhangi bir aletle kilit açarak, bilişim sistemlerini kullanarak, sahte resmi sıfat kullanarak, büyükbaş ya da küçükbaş hayvanları alarak, işlenmesi halinde de hırsızlık suçunun nitelikli halinden bahsedilir. Bu nitelikli hallerde ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası söz konusudur. Bu nitelikli hallere ek olarak hırsızlık suçunun katı ya da sıvı haldeki enerji dağıtım tesislerine karşı olarak işlenmesi de hırsızlık suçunun bir başka nitelikli hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nitelikli halin herhangi bir örgüt ile bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde 15 yıla kadar hapis ve 10000 güne kadar adlî para cezası söz konusu olur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus hırsızlık suçunun nitelikli halinin ortaya çıkabilmesi için kanunda sayılan bütün nitelikli hallerin oluşmasının gerekmediği gerçeğidir. Örneğin, bir kişi malını koruyamayacak durumda olan birisinin malını çalarsa ancak bu fiili kilit açmadan yaparsa yine de hırsızlık suçunun nitelikli halinden bahsedilir. Başka bir deyişle, hırsızlık suçunun nitelikli halinden bahsedebilmek için nitelikli hallerde birisinin gerçekleşmiş olması yeterlidir. 

Hırsızlık Cezası Kaç Yıl 

Hırsızlık cezası kaç yıl sorusuna verilecek net bir cevap bulunmamaktadır. Bu soruya hırsızlık suçunun basit hali ve nitelikli halini ayırmak suretiyle cevap vermek oldukça faydalı olacaktır. Öncelikle, hırsızlık suçunun basit hali için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Bununla beraber, hırsızlık suçunun nitelikli hali söz konusu olduğunda da farklı cezai yaptırımlar karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki, hırsızlık suçunun nitelikli hallerinden olan kamu kurum veya kuruluşuna ait bir eşyanın çalınması, muhafaza altına alınmış olan bir eşyanın çalınması, toplu taşımada ya da bunların dudaklarında bulunan bir eşyanın çalınması, bir afet ya da bir felaketin önlenmesi amacıyla tahsis edilen bir malın çalınması, kullanımları gereği açıkta bırakılan bir malın çalınması, elektrik enerjisinin çalınması durumlarında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu duruma ek olarak, hırsızlık suçunun kişinin ölmesinden ya da malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanmak suretiyle, elde taşınan ya da üstte bulunan eşyanın gizlice alınması suretiyle, doğal bir afetin ya da sosyal bir olayın beraberinde getirdiği kargaşa ortamından faydalanmak suretiyle, kilit açmak suretiyle, bilişim sistemlerinden faydalanmak suretiyle, sahte resmi sıfat tan yararlanmak suretiyle, büyükbaş ya da küçükbaş bir hayvanı kaçırmak suretiyle işlenmesi durumunda 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir. 

Hırsızlık Suçu Para Cezasına Çevrilmesi

Hırsızlık Suçu para cezasına çevrilmesi nasıl olur sorusuna cevap vermek gerekirse Türk Ceza kanunu'na göre 1 yıl ve 1 yılın altındaki suçların para cezasına çevrilmesi mümkündür. Ancak 1 yılın üstündeki hapis cezasının para cezasına çevrilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığı zaman hırsızlık suçunun basit halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Buna göre failin 1 yıl hapis cezası alması durumunda hapis cezasının para cezasına çevrilmesi şartların da elvermesi ile mümkün  olabilmektedir. Hırsızlık suçunun nitelikli hallerinden ise 2 yıldan 5 yıla kadar ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezaları öngörüldüğü için hırsızlık suçu para cezasına çevrilmesi söz konusu değildir. 

Hırsızlık Suçu Şikayete Bağlı Mı

Hırsızlık suçu şikayete bağlı mı sorusuna verilecek en kısa ve en net cevap hayır şeklinde olacaktır. Nitelikli olsun basit olsun tüm hırsızlık suçları şikayete bağlı olmayan suçlar arasındadır. Bu suçların kovuşturması ve soruşturulması resen yapılır. 

Hırsızlık Suçu Zamanaşımı Süresi 

Hırsızlık Suçu zamanaşımı süresi nedir sorusuna verilecek en güzel cevap 8 yıl şeklinde olacaktır. Hırsızlık normalde şikayete bağlı olan bir suç olmasa da resmi makamların bilmesini mümkün olmadığı durumlarda şikayet etmek suretiyle soruşturulması ve kovuşturulması yapılabilen bir suç çeşididir. Bu şikayet süresi 8 yıllık dava zamanaşımı süresidir. Bir başka deyişle, hırsızlık suçunun 8 yıl içinde şikayet edilmesi gerekmektedir.

Hırsızlık Suçu Cezası 2015 Yılında Değişti Mi

Hırsızlık suçu cezası 2015 yılında değişti mi sorusuna verilecek en kısa ve en net cevap hayır şeklinde olacaktır. Özellikle 2015 yılının ortalarından itibaren yazılı ve görsel medyada sık sık dillendirilen genel af çıkacak yönündeki spekülasyonlar halkta ceza hukuku özelinde ciddi reformların yapılması hususunda beklentileri arttırdı. Tabii ki o dönem çeşitli suçlara ceza indirimleri ve denetimli serbestlik mekanizmasının genişletilmesi gibi adımlar atıldı. Ancak bu beklentileri karşılamaya yetmedi. O dönem genel af çıkmadığı gibi hırsızlık suçu cezası da değişmedi. 

Hırsızlık Suçu Cezası 2016 Yılında Değişti Mi

Hırsızlık suçu cezası 2016 yılında değişti mi sorusuna verilecek en net cevap hayır şeklinde olacaktır. Ancak 2016 yılında çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile belli başlı suçlar haricindeki suçların faillerine denetimli serbestlik mekanizmasından yararlanabilme şansı tanındı. Böylece 38000 mahkumun salınması hedeflendi. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus bu Kanun Hükmünde Kararnamenin bir af niteliği taşımadığı sadece denetimli serbestlikten yararlanma fırsatı sunduğu gerçeğidir. Bu denetimli serbestlik kapsamı dışında kalan suçlar şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: Kasten öldürme, altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticaret, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçların faillerinin bu denetimli serbestlik fırsatından yararlanabilecek olmasıdır. Yani 1 Temmuz 2016 tarihinden sonra adı geçen suçlar dışındaki suçların faillerinin bu denetimli serbestlik fırsatından yararlanabilmesi mümkün değildir. 

Hırsızlık Suçu TCK 141

Öncelikle, hırsızlık suçu TCK 141 içinde tanımlanmıştır. Buna göre zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak olarak tanımlanan hırsızlık suçunun basit hali için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.  

Hırsızlık Suçu TCK 142

Hırsızlık suçu TCK 142 içinde de tanımlanmakta olup buradaki tanımlar hırsızlık suçu için nitelikli halleri belirtmektedir. Buna göre hırsızlık suçunun;
a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,
c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
d) Bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,
f) Elektrik enerjisi hakkında, 
İşlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(2) Suçun; 
a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle, 
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, 
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak, 
g) Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçük baş hayvan hakkında, 
İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.
(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi hâlinde, ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

16 Kasım 2016 Çarşamba

Gasp Suçu Cezası

Belki de insanlık tarihi kadar eski bir suç çeşidi olan yağma diğer adıyla gasp suçu kitle iletişim araçlarının son yıllardaki gelişimi ile beraber artık daha göz önünde duran bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten son yıllarda kanun koyucunun gasp suçu cezası ile ilgili olarak cezai yaptırımı arttırması konusunun sürekli olarak gündemde olması da gasp suçunun ne denli önemli bir suç çeşidi olduğunu açık ve net bir biçimde ortaya koymaktadır. Ancak gasp suçu cezası artacak gibi spekülasyonların çeşitli basın yayın organları tarafından sürekli olarak gündemde tutulmasının bir neticesi olarak birçok insanın aklında gasp suçu cezası ile ilgili olarak soru işaretleri kalmıştır. İşte bu noktada bu karanlık noktaların aydınlatılması hayatı öneme haizdir. Öncelikle, bu soruları tek tek ele alalım daha sonra yazımızda kısaca yanıtlayalım. Gasp suçu cezası ile ilgili olarak sık sık karşımıza çıkan soruların başlıcaları şu şekildedir: Yağma nedir yağma suçu şikayete bağlı mı yağma suçu şikayetten vazgeçme ne sonuç doğurur yağma suçu ile ilgili Yargıtay kararları ne yöndedir nitelikli yağma suçu ile ilgili Yargıtay kararları ne yöndedir gasp cezası kaç yıl 2015 yılında değişti mi gasp cezası 2016 yılında değişti mi telefon gasp cezası nedir. Şimdi bu soruları teker teker yanıtlamak oldukça faydalı olacaktır.


Yağma Nedir

Yağma nedir sorusuna verilecek en net cevap başkasına ait olan bir malın o kişinin rızası olmaksızın cebir ya da tehdit kullanmak suretiyle alınması eylemi şeklinde olacaktır. Yağma suçu nedir sorusuna Türk Ceza Kanunu'nun 148. ile 150. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Yağma Suçu Şikayete Bağlı Mı

Yağma suçu şikayete bağlı mı sorusuna verilecek en açık ve en net cevap hic kuşkusuz hayır şeklinde olacaktır. Şöyle ki yağma suçunun kovuşturulması resen yani hakimin görevi gereği yapılır. Ancak bu noktada kafa karışıklığı yaratan husus alacağın tahsili amacıyla yapılan yağma suçunun farklı bir prosedür çerçevesinde kovuşturulması gerçeğidir. Alacağın tahsili amacıyla yapılan ve mağdurun basit bir tıbbi müdahale ile tedavi edilebilecek durumda olması halinde ve veya aynı durumdaki mağdurun tehdit edilmesi halinde suçun kovuşturulması şikayete bağlıdır. 

Gasp Cezası Kaç Yıl 2015 Yılında Değişti mi 

Gasp cezası kaç yıl 2015 yılında değişti mi sorusunu yanıtlamak için bu iki ayrı soruyu teker teker yanıtlamak oldukça yerinde olacaktır. İlk olarak, gasp cezası kaç yıl sorusunu cevaplamak gerekirse gasp suçunun basit hali için 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus gasp suçunun basit halinin söz konusu olabilmesi için failin gasp suçunu gündüz vakti herhangi bir silah kullanmadan, kendini tanınmayacak bir hale getirmeden işlemiş olması gerekliliğidir. Buna ek olarak suçun basit halinin diğer şartları ruh ve beden sağlığı bakımından kendisini savunmaya cak kişilere karşı işlenmemiş olması ve failin herhangi bir örgüt bağlantısına sahip olmamasıdır.

Gasp suçu cezası kaç yıl sorusuna verilecek bir diğer cevap da hiç şüphesiz yağma suçunun nitelikli haline uygulanan cezai yaptırımdır. Yağma suçunun yani gasp suçunun nitelikli hali 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yağma suçunun nitelikli halinden bahsedilebilmesi için failin kendisini tanınmayacak bir hale koymak suretiyle kimliğini gizlemesi, yağma suçunu işlerken silah kullanması, suçu gece vaktiişlemesi, kendisini ruh ve beden sağlığı bakımından savunma imkanı olmayan bir kişiye karşı işlemesi, suçu konutta işlemesi, suçu yol keserek işlemesi, suçu herhangi bir suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlemesi, suçu bir ya da birden fazla kişi ile birlikte işlemesi, suçu herhangi bir suç örgütünün yarattığı korku atmosferinden yararlanarak işlemesi gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus yağma suçunun yani gasp suçunun nitelikli halinden bahsedilebilmesi için bu sayılan eylemlerin birini gerçekleştirmek yeterli olmaktadır. Yani herhangi bir silah kullanmak suretiyle gasp suçu işleyen fakat suç örgütleri ile herhangi bir bağlantısı bulunmayan kimse nitelikli yağma suçundan yargılanır ve buna bağlı olarak 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalır.  

Gasp Cezası 2016 Yılında Değişti Mi 

Gasp cezası 2016 yılında değişti mi sorusuna verilecek en net ve en güzel cevap hayır olacaktır. Gerek 2015 yılında basın yayın organlarında sık sık dile getirilerek toplumda bu yönde bir umut yaratılması gerek 2016'da başlayan OHAL süreci ile beraber özellikle ceza hukukunda beklenen köklü sayılabilecek değişikliklerin yapılmaya başlanması ile birlikte toplumdaki gasp cezası değişecek beklentisi iyice kendisini hissettirmeye başladı. Her ne kadar birçok suç çeşidinin cezai yaptırımı ağırlaştırılmış bu değişiklikler olsa da gasp suçu cezası özelinde doğrudan bir etkiye sahip değildi. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus gasp suçunun cezası 2016 yılında değişmemiş olsa bile 2016 yılında birçok suç çeşidi için ön görülen af imkanı gasp suçunu dışarıda bırakacak bir şekilde düzenlendi. Başka bir ifadeyle, 2016 yılında düzenlenen af gasp suçu hükümlülerini kapsamamaktadır. 

Telefon Gasp Cezası

Telefon gasp cezası nedir sorusu ile çok sık karşılaşmamızın yegane sebebi gasp suçu özelinde en çok görülen fiilin telefon gasp etmek olduğu fazlasıyla açıktır. Telefon gasp etmenin diğer eşyaları gasp etmekten herhangi bir farkı bulunmamakta dolayısıyla telefon gasp cezası da diğer gasp suçları ile ayni hükümleri doğurmaktadır. 

12 Kasım 2016 Cumartesi

Kasten Adam Öldürmenin Cezası

Gerek toplum vicdanında gerek ceza kanunlarında şüphesiz en ağır yaptırımlar dan birine sahip olan suç olarak gösterebileceğimiz kasten adam öldürme suçu son yıllarda artış göstermiştir. Bu durum hiç şüphesiz adalete ve devlete olan güveni sarsmakta ve toplum vicdanını yaralayarak kamu düzeninin bozulmasına sebep olmaktadır. İşte tam da bu noktada kamu düzeninin sağlanabilmesi ve toplum vicdanının rahatlatılarak toplumsal huzuru tesis etmek ve gerilimi bertaraf edebilmek için kasten adam öldürmenin cezası gündeme gelmektedir. Başka bir ifadeyle, kasten adam öldürme suçunun cezai yaptırımı toplumsal huzur ve güvenlik açısından hayatı öneme haizdir. Kasten adam öldürmenin cezası ile ilgili gerek doktrinde gerek basın yayın organlarında sık sık tartışmalar görmekteyiz. Bu tartışmaların da bir neticesi olarak kasten adam öldürme suçunun cezası ile ilgili olarak pek çok aydınlatılması gereken nokta bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: Tahrik sonucu adam öldürmenin cezası nedir silahla adam öldürmenin cezası kaç yıl nefsi müdafaadan adam öldürmenin cezası kaç yıl adam öldürmenin cezası 2015 yılında değişti mi bıçakla adam öldürmenin cezası nedir kasten adam öldürmenin cezası 2015 yılında değişti mi namus için adam öldürmenin cezası nedir kasten adam öldürmeye teşebbüs cezası nedir Şimdi bu aydınlatılması gereken noktaları yazımızda kısaca yanıtlayalım. 

Tahrik Sonucu Adam Öldürmenin Cezası

Tahrik sonucu adam öldürmenin cezası nedir sorusuna verilecek en güzel cevap Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesidir. Buna göre haksız tahrik sonucu adam öldüren kimse için 12 yıldan 18 yıla hapis cezası hükmolunur denilmektedir. Fakat tahrik birçok farklı şekilde yapılabilen bir eylem olduğu için hakimin 12 yıl ile 18 yıl arasındaki ceza skalasından nasıl bir ceza belirleyeceği kafaları karıştıran bir durum ortaya çıkarmaktadır. İşte bu noktada tahrik sonucu adam öldürmenin cezası nedir sorusunu daha net bir biçimde yanıtlayabilmek adına haksız tahrik sonucu adam öldürme suçuna ilişkin Yargıtay kararlarını incelemek oldukça yararlı olacaktır. Yargıtay kararlarına geçmeden önce şunu belirtmek gerekir ki haksız tahrik eylemi kendisini en çok hakaret biçiminde göstermektedir. Bu bakımdan kanun koyucunun ve Yargıtay'ın hakaret içeren haksız tahrik sonucu adam öldürme suçuna ilişkin tavrını kısaca özetlemek oldukça yerinde olacaktır. Özellikle, Yargıtay kararları ve mahkeme içtihatları incelendiği zaman hakaret sebebiyle adam öldürme suçuna ilişkin olarak haksız tahrik hükümleri uygulanmaktadır. Fakat uygulamaya bakıldığı zaman her ne kadar cezai yaptırım aşamasında haksız tahrik hükümleri uygulanıyor olsa da Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesinde ön görülen 12 yıl ve 18 yıl arasındaki ceza aralığından minimum düzeyde indirim uygulanarak genellikle 18 yıllık hapis cezası hükmolunduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle, hakaret sebebiyle adam öldürme suçu genellikle 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus tahrik sonucu adam öldürme suçu için hakimin 12 yıl ile 18 yıl arasında cezaya hükmetme yetkisi bulunduğu gerçeğidir. Yani hakim hakaret sebebiyle adam öldürme suçuna 16 yıllik bir ceza da verebilir. Bu noktada bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ilk hareketin hangi taraftan geldiği konusudur. Yani ilk haksız fiil fail tarafından gerçekleştirilmiş ise fail haksız tahrik ceza indiriminden yararlanamaz. Yargıtay'ın bu hususta verdiği kararları inceleyecek olursak bir davada A B'yi darp etmiş bunun üzerine B sinirlenerek A'yı öldürmüştür. Bu durumda darp basit bir darp olduğu için üst sınır olan 18 yıl hapis cezası verilmelidir. Başka bir örnek verecek olursak, D G'ye yolda yürürken hakaret etmiş ve bunun üzerine sinirlenen G D'yi öldürmüştür. Bu olayda haksız tahrik eylemi hakaret şeklinde kendisini gösterdiği için haksız tahrik indirimi minimum düzeyde yapılmalıdır. Kısaca Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi gereğince tahrik altında adam öldürme suçunun cezası tahrik eyleminin niteliğine göre 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıdır. Kanun koyucunun normalde müebbet hapis cezası gerektiren adam öldürme suçuna ilişkin olarak yaptığı bu haksız tahrik düzenlemesi adaletin tesisi ve yeni mağduriyetlerin engellenmesi açısından oldukça önemlidir. 


Silahla Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl 

Silahla adam öldürmenin cezası kaç yıl sorusuna verilecek en net cevap kasten adam öldürme suçu ile kasten silahla adam öldürme suçunun aynı cezai yaptırıma tabi olduğudur.  

Nefsi Müdafaadan Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl 

Nefsi müdafaadan adam öldürmenin cezası kaç yıl sorusuna verilecek en güzel cevap meşru müdafaa teşkil eden bir eylem sonucu adam öldürme suçu işleyen kimsenin cezalandırılamayacağı yönünde olacaktır. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus meşru müdafaa teşkil eden eylemin haksız tahrik ile karıştırılmaması gerekliliğidir. Yani meşru müdafaa adına gerçekleştirilen eylemin hukuken meşru müdafaa değil de haksız tahrik kapsamında kalması durumunda fail Türk Ceza Kanunu'nda yer alan haksız tahrik hükümleri ne göre cezalandırılır. 

Adam Öldürmenin Cezası 2015 Yılında Değişti Mi 

Adam öldürmenin cezası 2015 yılında değişti mi sorusuna verilecek en güzel cevap hayır olacaktır. 2015 yılı içinde toplumun genelinde ve basın yayın organlarında sık sık dile getirilen ve toplumsal bir beklenti halini alan Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu reformları birçok suç çeşidinde olduğu gibi adam öldürme suçu özelinde de birçok değişikliğin yapılacağı ve adam öldürme suçu cezasının değişebileceği yönünde iddiaların ortaya atılmasına sebep olmuştu. Her ne kadar 2016 yılında gerek Türk Ceza Kanunu'nda gerek Ceza Muhakemesi Kanunu'nda birçok değişiklik yapılmış olsa da adam öldürme suçuna ilişkin olarak herhangi bir cezai yaptırım düzenlemesi yapılmamıştır. 

Bıçakla Adam Öldürmenin Cezası 

Bıçakla adam öldürmenin cezası nedir sorusuna Türk Ceza Kanunu'nun 6/1-f maddesi yanıt vermektedir. Buna göre kanun koyucu bıçağı da tabanca, tüfek gibi silah kapsamında tanımlamaktadır. Tabi ki silah kavramı bu sayılan 3 alet dışında sopa, kalem, tırnak makası gibi aletleri de kapsayabilecek bir şekilde ele alınmıştır. Ancak bıçakla olsun başka bir silahla olsun kasten adam öldürme suçunun cezası müebbet hapis cezasıdır. Zaten silahlı olsun silahsız olsun kasten adam öldürme suçunun cezası müebbet hapis cezası olarak ön görülmüştür. Kısaca, bıçakla adam öldürmenin cezası nedir sorusunun cevabı kasten bıçakla adam öldürmenin cezası müebbet hapistir. Bıçakla adam öldürmenin cezası nedir sorusunu cevapladıktan sonra bir başka sık sorulan soru olan kasten adam öldürmenin cezası 2015 yılında değişti mi sorusuna cevap vermek oldukça yararlı olacaktır.

Kasten Adam Öldürmenin Cezası 2015 Yılında Değişti Mi 

Kasten adam öldürme cezası 2015 yılında değişti mi sorusuna verilecek en kısa ve en net cevap hayır olacaktır. Bilindiği üzere, 2015 yılında gerek basın yayın organlarında gerek halk arasında Türk Ceza Kanunu özelinde birçok suçla beraber kasten adam öldürme suçuna ilişkin olarak da bir reform yapılacağına dair beklentiler mevcuttu. Tabi ki 2015 yılından günümüze gerek Türk Ceza Kanunu'nda gerek Ceza Muhakemesi Kanunu'nda birçok köklü değişiklik gördük. Ancak kamuoyunda oluşan beklentiye yakın bir düzenleme yapılmadı.

Namus İçin Adam Öldürmenin Cezası

Namus için adam öldürmenin cezası nedir sorusuna verilecek en net cevap müebbet hapis cezası şeklinde olacaktır. Namus cinayeti kavramı yargısal uygulamaların aksaklıkları sebebiyle ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Ve ne yazık ki geçmiş birçok vakıa bize gerek toplumsal olarak gerek yargısal olarak bu kavrama prim tanındığını göstermektedir. Zaten birçok insanın namus cinayeti ya da töre cinayeti olgusunu haksız tahrik zannetmesi de bu yüzdendir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus namus cinayeti olgusu ile töre cinayeti olgusunun birbirine karıştırılmaması gerektiğidir. Çünkü töre saiki ile işlenmiş cinayetin kararı sadece fail tarafından değil failin ailesinin çoğunluğu tarafından alınmaktadır. İşte bu gerçeği göz önünde bulunduran kanun koyucu töre saiki ile işlenmiş cinayet ile namus için işlenmiş cinayet arasında bir cezai yaptırım farkı ön görmüştür. Şöyle ki namus için adam öldürmenin cezası müebbet hapis cezası iken töre saiki ile adam öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.  

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Cezası 

İlk olarak, kasten adam öldürmeye teşebbüs cezası nedir sorusuna cevap vermeden önce kasten adam öldürme suçunu tanımlamak oldukça yararlı olacaktır. Zira kasten adam öldürme suçunun adam yaralama suçu ile karıştırıldığını sık sık görmekteyiz. Failin mağduru öldürmek üzere harekete geçip, saldırıya başlaması sonrasında mağdurun ölmemesi durumunda kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu ortaya çıkmış olur. Fakat kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan bahsedilebilmesi için failin yaralama eyleminde kullandığı aletin öldürmeye el verişli olması, mağdurun vücudunda hayati bölgelerden yaralanmış olması gibi öldürmeye dönük niyetin açık ve net bir şekilde ortada pası gerekmektedir ki zaten bu haliyle kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu, adam yaralama suçundan bütünüyle ayrılmaktadır.