29 Haziran 2016 Çarşamba

Yağma Suçu Cezası

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile beraber haber alma kaynaklarımızın gelişmesi sonucu gasp suçu bir diğer adıyla yağma suçu artık daha çok gözümüze çarpan bir suç çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun da bir sonucu olarak birçok insanın kafasında gasp suçu nedir, gasp suçu kaç yıldan başlar, gasp suçu ve cezaları arasındaki ilişki nasıl belirlenir, gasp suçu ve şikayetten vazgeçme durumunda neler dikkate alınır, gasp suçu iftirası hangi cezayı gerektirir, gasp suçu cezası nedir, gasp suçu kaç yıl için geçerlidir, gasp suçunun unsurları nelerdir, yağma suçu nedir, yağmalama suçu nedir, yağma suçunun cezası kaç yıl, yağma suçu şikayete bağlı mı, tahsilatçılık suçu nedir, gasp suçu kaç yıldan başlar, gasp cezası 2015 yılında değişti mi, yağma suçu ile ilgili Yargıtay kararları nelerdir, yağmaya teşebbüs suçunun cezası nedir, Türk Ceza Kanunu gasp suçunu nasıl tanımlar, silahlı gasp suçunun cezası nedir, nitelikli yağma suçu cezası nedir, gaspta şikayetten vazgeçme mümkün müdür, gasp kamu davası mıdır, gasp davasında şikayetten vazgeçme süreci nasıl işler, yağma şikayetten vazgeçme durumunda hukuki süreç nasıl işler, nitelikli yağma şikayetten vazgeçme durumunda hangi sonuçları doğurur avukat gasp suçu sonrası süreci nasıl etkiler, yağma suçu TCK tarafından nasıl tanımlanır, yağma suçunun unsurları nelerdir, yağma suçunda etkin pişmanlık geçerli midir, yağma suçu şikayetten vazgeçme durumunda beraat ile sonuçlanır mı, silahlı gasp suçunun cezası nedir, yağma suçu savunma dilekçesi nasıl hazırlanır, yağma suçu hangi mahkemede yargılanır, yağma suçu şikayete bağlı mı yağma suçu ile hırsızlık arasındaki fark nedir gibi cevap bekleyen sorular belirmektedir. Bu soruları cevaplamadan önce gasp suçu nedir gasp suçunun cezası nedir sorularını cevaplamak oldukça faydalı olacaktır.


Gasp Suçu Nedir?


Gasp suçu nedir sorusunun cevabı bir başkasına ait olan bir malı cebir ya da tehdit kullanmak suretiyle o kişinin rızası olmaksızın almak şeklinde tanımlanabilir. Buradan hareketle, yağma suçu nedir sorusunun cevabı da aynı şekilde olacaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus gasp suçunun hırsızlık suçu ile karıştırılmamasıdır. Çünkü her iki suç çeşidinde de değeri olan bir malın haksız şekilde iktisabı söz konusu olmaktadır. Ancak ikisi arasındaki keskin fark hırsızlık suçunda cebir ya da tehdit olmaksızın malın alınıyor oluşudur. Buradan hareketle gasp suçunun unsurları nelerdir ya da yağma suçunun unsurları nelerdir sorusuna da verilecek cevaplar öncelikli olarak failin cebir ya da tehdit kullanması ve bunun yanında alınan malın somut maddi değeri olan bir mal olmasıdır.


Basit Gasp Nedir?


Öncelikle, cezai yaptırımları yani sonuçları itibariyle Türk Ceza Kanunu gasp suçu ile ilgili olarak bir ayrıma gitmiştir. Bu ayrım sonucunda basit gasp ve nitelikli yağma olmak üzere gasp suçunun 2 farklı çeşidi olduğu tanımlanmış ve bu tanımlanan suçlar farklı cezai yaptırımlara bağlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında basit gasp nedir, nitelikli gasp nedir soruları önem kazanmaktadır. Basit gasp nedir sorusuna verilecek en güzel cevap bir suç örgütü ile bağlantısı olmayan failin gündüz vakti herhangi bir silah kullanmaksızın, kendisini tanınmayacak bir hale sokmaksızın, başka bir kişiye ait olan malı cebir ve tehdit kullanarak almasıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise mağdurun beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak bir kişi olmamasıdır. Aksi takdirde basit gasp suçundan değil, nitelikli yağma suçundan bahsedilir. Basit gasp suçunun cezası 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır. Basit gasp nedir, basit gasp cezası nedir sorularını yanıtladıktan sonra nitelikli yağma nedir sorusunu cevaplamak faydalı olacaktır.


Nitelikli Yağma Nedir?


Nitelikli yağma nedir sorusunu cevaplayabilmek için öncelikle nitelikli yağma suçunu detaylı bir şekilde tanımlamak faydalı olacaktır. Yağma suçunun herhangi bir silah ile işlenmiş olması durumunda nitelikli yağma söz konusudur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus kanun koyucunun silah ile kastettiği araçların sadece ateşli silah ya da kesici delici aletler ile sınırlı olmamasıdır. Başka bir deyişle, sopa, tornavida, kalem, taş, şişe, makas gibi aletler de gasp amacıyla kullanılmışsa bu aletler de silah kapsamında ele alınmaktadır. Gasp suçunu nitelikli bir hale getiren bir diğer unsur ise failin kendisini tanınmayacak bir hale koymasıdır. Örneğin failin gasp suçunu işlediği anda bir maske takmış olması gasp suçunu nitelikli gasp suçu kapsamına sokmaktadır. Buna ek olarak, gasp suçunun birden fazla kişi tarafından işlenmiş olması da gasp suçunu nitelikli yağma suçu haline getirmektedir. Ayrıca, suçun gece işlenmiş olması da gasp suçunu nitelikli yağma suçu haline getirmektedir. Buna ek olarak, gasp suçunun suç örgütlerine yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi durumunda ya da suç örgütlerinin oluşturduğu tehditten yararlanmak suretiyle işlenmesi durumunda nitelikli yağma suçundan söz edilir. Bununla birlikte, failin suçu ruh ve beden sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı işlemesi durumunda da nitelikli yağma suçu söz konusudur. Bunun yanında, gasp suçunun yol kesmek suretiyle ya da konut işyeri gibi kapalı mekanlarda işlenmesi de nitelikli yağma suçu kapsamına girmektedir.


Yağma Suçunun Cezası Kaç Yıl?


Yağma suçunun cezası kaç yıl sorusunun cevaplanabilmesi için yağma suçunun çeşitlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle, gasp suçunun cezası gaspın hangi çeşidinin işlenmiş olduğuna göre değişmektedir. Buna göre, yağma suçu basit gasp ve nitelikli yağma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit gasp suçunun cezası nedir sorusuna verilecek cevap 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır. Bunun yanında, nitelikli yağma suçunun cezası nedir sorusuna cevap ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.


Gasp Cezası 2015 Yılında Değişti Mi?


Gerek 2015 yılında gerek sonraki yıllarda gasp cezası 2015 yılında değişti şeklinde birçok spekülasyon yapılmıştır. Bunun sebebi hiç şüphesiz ceza hukuku alanında son yıllarda gerçekleştirilen revizyonların gasp suçu için öngörülen ceza için de bir beklenti yaratmış olmasıdır. Ancak bu spekülasyonlar her ne kadar internet ortamında sık bir biçimde dile getirilmiş olsa da bu iddialar kesinlikle asılsızdır. Başka bir ifadeyle, gasp cezası 2015 yılında değişti mi sorusuna verilecek en güzel cevap hayırdır.


Yağma Suçu TCK Tarafından Nasıl Tanımlanır?


Yağma suçu TCK tarafından nasıl tanımlanır sorusuna verilecek en güzel cevap bir başkasına ait olan bir malı kişinin rızası olmaksızın, cebir ya da tehdit kullanılarak alınmasıdır. TCK yağma suçunu ikiye ayırmaktadır. Buna göre, failin herhangi bir suç örgütü ile bir bağlantısı yoksa, suç gündüz vakti işlenmişse, mağdur ruh ve beden sağlığı bakımından kendisini savunamayacak bir durumda değilse, fail suçu işlerken herhangi bir silah kullanmamışsa, fail suçu işlerken kendisini tanınmayacak bir hale koymadıysa basit gasp suçu söz konusudur. Basit gasp suçunun cezası 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır. Buna ek olarak gasp suçunun cezasını ağırlaştırıcı sebepler vardır. Bu sebepleri kısaca ele almak gerekirse yağma suçunun silah kullanmak suretiyle işlenmesi, failin kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle gasp suçunu işlemesi, suçun birden fazla kişi tarafından önceden anlaşılarak işlenmesi, gasp suçunun yol kesmek suretiyle ya da ev iş yeri gibi kişisel alanlarda işlenmesi, gasp suçunun beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı işlenmesi, gasp suçunun bir suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi, gasp suçunun bir suç örgütünün oluşturduğu tehditten yararlanmak suretiyle işlenmesi, gasp suçunun gece vakti işlenmesi gibi sebepler karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus bu ağırlaştırıcı sebeplerden birinin varlığının gasp suçunu nitelikli yağma suçu haline getirdiğidir


Yağma Suçu ile Hırsızlık Arasındaki Fark Nedir?


Öncelikle, hırsızlık başka birisine ait olan bir malı o kişinin rızası olmaksızın alınmasıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus failin hırsızlık suçunu işlerken mağdurun durumdan haberinin olmaması gerekliliğidir. Aksi takdirde yağma suçu söz konusudur. Yağma suçu ise bir başkasına ait olan bir malı o kişinin rızası olmaksızın cebir ya da tehdit kullanmak suretiyle alınmasıdır. Kısacası hırsızlık ve yağma suçu arasındaki en önemli fark hiç şüphe yok ki yağma suçunda cebir ya da tehdit unsurunun bulunmasıdır. Bilindiği gibi hırsızlık suçunda cebir unsuru da tehdit unsuru da bulunmamaktadır.


Yağma Suçu Ceza İndirimi Durumları


Öncelikle, gasp edilen malın ekonomik değerinin az olması durumunda belirli şartlar altında ceza indirimi uygulanabilir. Örneğin failin 1 Lira gasp etmesi, failin bir ekmek gasp etmesi, bir domates gasp etmesi durumunda faile verilecek cezada 1/3 ile 1/2 arasında değişen oranlarda ceza indirimi uygulanabilir. Hiç şüphesiz bu durumda kanun koyucu hem failin bu suçu işlemek zorunda kalması gibi durumları hem de mağdurun zararının çok büyük olmaması hallerini göz önünde bulundurmaktadır ve buradan hareketle söz konusu oranlarda bir ceza indirimi ön görmektedir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus mağdurun suçun işlenme anındaki ekonomik durumudur. Örneğin suçun işlenme anında mağdurun sadece yiyecek 1 adet ekmeği varsa ve bu ekmek fail tarafından gasp edilmişse ya da suçun işlenme anında mağdurun cebinde sadece 1 Lira varsa ve bu para fail tarafından gasp edilmişse söz konusu ceza indirimi uygulanamaz.


Bir diğer ceza indirimi sebebi de failin mağdurdan hukuki bir ilişkiye dayanan bir alacağının bulunmasıdır. Bu durumda fail cebir ve tehdit hükümlerine göre cezalandırılır. Örneğin komşu esnaftan alacağı bulunan kimsenin borcu olan parayı cebir ya da tehdit kullanmak suretiyle bu parayı alması durumunda fail gasp suçundan değil cebir ya da tehdit suçlarından yargılanacaktır.


Silahlı Gasp Suçunun Cezası Nedir?


Öncelikle silahlı gasp suçu nitelikli yağma suçu kapsamına girdiği için failin alacağı ceza 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus silahın kullanılarak mağdurun yaralanmasına ya da ölümüne sebep olunmadığı takdirde failin alacağı ceza 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Başka bir ifadeyle, fail gasp suçunu işlerken kullandığı silah ile mağduru öldürür ya da yaralarsa gasp suçundan alacağı 10 yıldan 15 yıla kadar olan hapis cezasına ek olarak yaralama ya da öldürme suçu sebebiyle alacağı ceza da eklenir. Silahlı gasp suçunun cezası nedir sorusunu cevapladıktan sonra nitelikli yağma suçu cezası nedir sorusunu cevaplamak yerinde olacaktır.


Nitelikli Yağma Suçu Cezası Nedir?


Daha önce de belirttiğimiz gibi nitelikli yağma suçu cezası nedir sorusunun cevabı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Yağma suçunun nitelikli yağma suçu olarak ele alınabilmesi için kanun hükmünde belirtilen nitelikli yağma suçu koşullarından birinin gerçekleşmiş olması yeterlidir. Nitelikli yağma suçu cezası nedir sorusunu cevapladıktan sonra gasp suçunun unsurları nelerdir sorusunu cevaplamak isabetli olacaktır.


Gasp Suçunun Unsurları Nelerdir?


Gasp suçunun unsurları nelerdir sorusunun cevabı aslında gasp suçunun tanımında da yatmaktadır. Buradan hareketle, ilk olarak, gasp suçunun unsurları kısaca sıralamak gerekirse gasp suçundan bahsedebilmek için failin başkasına ait bir malı alması gerekir. Bunun yanında, gasp suçunun söz konusu olabilmesi için suçun cebir ya da tehdit kullanmak suretiyle işlenmiş olması gerekmektedir.