20 Eylül 2016 Salı

Uyuşturucu Suçları ve Cezaları

Türk Ceza Kanunu'nda Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti başlığı altında tanımlanan ve halk arasında uyuşturucu suçu olarak bilinen suç çeşidi uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kanunlara aykırı bir şekilde üretmek, satmak, nakil etmek, vermek, depolamak, kabul etmek gibi fiilleri kapsamaktadır. Bu tanımda yer alan farklı fiiller cezai yaptırımı değiştirmektedir. Ancak söz konusu fiillerin herhangi bir kasıtla işlenmesi halinde cezai yaptırım söz konusu olmaktadır. Buna karşın, bu suç tanımında dikkat edilmesi gereken husus fiilin kasıtla işlenmesidir. Örneğin, cebine bilgisi dışında uyuşturucu yerleştirilen kimse bu suç tanımına göre suç işlememiş sayılır. Başka bir deyişle kişinin bu durumda suç işleyebilmesi için fiili kasten işlemiş olması yani kabul etmesi gerekmektedir. Bu noktada önemli bir diğer nokta ise kanun koyucunun uyuşturucu madde kullanmak ile kullandırma fiilleri arasında cezai yaptırım bakımından azımsanamayacak bir fark gözetmiş olmasıdır. Bir başka ifadeyle, uyuşturucu kullanma suçu, uyuşturucu kullandırma suçuna göre nispeten daha hafif bir cezai yaptırımı gerektirmektedir.


Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu


Uyuşturucu madde bulundurma suçu Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiş olup, suçun oluşabilmesi için failin kişisel kullanım kastını aramıştır. Başka bir ifadeyle, fail kendi kişisel kullanımı için değil de maddeyi satmak suretiyle maddi çıkar sağlamak gibi bir niyete sahipse Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde tanımlanmış olan uyuşturucu madde bulundurma suçu nedeniyle yargılanamaz, çünkü bu durumda Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde yer alan Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu söz konusu olur. Uyuşturucu madde bulundurma suçu ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken husus suçun oluşumunun uyuşturucu maddenin ücretli ya da ücretsiz olarak temin edilişinden bağımsız olduğudur. Başka bir ifadeyle, kanun koyucu uyuşturucu bulundurma suçu için uyuşturucu maddenin parayla satın alınmış ya da ücretsiz olarak elde edilmiş olması noktasında bir ayrım gözetmemektedir. Yani uyuşturucu maddenin belli bir ücretle alınması ya da bedelsiz olarak elde edilmesi farklı cezai yaptırımlara tabi değildir. Buradan hareketle, uyuşturucu madde bulundurma suçunun oluşabilmesi için tek şartın uyuşturucu maddenin failin rızasıyla elde edilmiş olmasıdır demek yanlış olmayacaktır. 


Uyuşturucu Bulundurmak ve Kullanmak


Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçu cezası 2014 yılında yapılan değişikliğe kadar 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası olarak ön görülüyordu. Ancak 2014 yılında yapılan değişiklikle beraber uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçu cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. 

Bu suçtan dolayı hakkında soruşturma başlatılan süpheli hakkında dava açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verilir. Ve bu süreçte en az 1 yıl süreyle denetimli serbestlik mekanizması devreye sokulur. Denetimli serbestlik uygulamasının uzatılmasına Cumhuriyet savcısı karar verebilir. Buna göre Cumhuriyet savcısı denetimli serbestlik uygulamasını 3'er aylık sürelerle en fazla 1 yıl daha uzatabilir. Buna ek olarak, resmi makamların gerek görmesi halinde şüpheli uyuşturucu madde kullanımına ilişkin bir tedavi programına da tabi tutulabilir. 5 yıllık erteleme süreci boyunca şüpheli resmi makamların kendisine bildirmiş olduğu yükümlülüklerine uygun davranırsa ve tekrar kullanmak üzere uyuşturucu madde satın alma eğilimi göstermezse cezai yaptırıma gerek kalmadığı yönünde bir karar verilecektir. 

Ancak şüpheli 5 yıllık erteleme süresi boyunca kendisine bildirilen yükümlülüklerine aykırı davranırsa veya tedavi programını reddederse ya da tekrar kullanmak üzere uyuşturucu madde satın alma eyleminde bulunursa Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davası açılır. Kamu davası açıldıktan sonra da şüpheli uyuşturucu madde satın alma eğilimindeyse tekrar cezanın ertelenmesi söz konusu olmayacaktır. Bu durumda şüpheli hakkında kanunda belirtilen bir cezai yaptırım uygulanabilecektir.


Uyuşturucu Suçu Etkin Pişmanlık


Öncelikle, uyuşturucu suçu etkin pişmanlık kapsamında bir suçtur. Çünkü bir ceza hukuku kurumu olan etkin pişmanlık kurumunun temel amacı suçun daha çok aydınlatılabilmesi, suçta yer alan ve henüz ortaya çıkarılamamış faillerin yakalanabilmesi ve bu süreçte bilgiyi veren kişinin ceza indirimi ile ödüllendirilmesidir. Uyuşturucu suçu etkin pişmanlık kapsamındadır, ancak bu suç türü geniş bir skalada yer aldığı için uyuşturucu suçunu bir bütün olarak değil de suçun işleniş şekline göre ele almak daha uygun olacaktır. Öncelikle, uyuşturucu madde satın alan, kullanan, kendi kişisel kullanımı için bulunduran fail uyuşturucu maddeyi nereden kimden aldığını resmi makamlar öğrenmeden önce bildirirse herhangi bir cezai yaptırıma tabi olmaz. Eğer aynı suçları işlemiş fail uyuşturucu maddeyi kimden, nereden aldığını resmi makamlara yakalandıktan sonra bildirirse alacağı ceza yüzde 25 ile yüzde 50 oranında indirilir. Buna ek olarak, uyuşturucu madde kullanan kişi resmi makamlar durumu öğrenmeden önce başvuru yapıp tedavi edilmesini isterse herhangi bir ceza almaz. Bunun yanında, uyuşturucu imali ya da ticareti suçu işlemiş bir kişi suçu resmi makamlar öğrenmeden önce diğer suç ortaklarını ihbar ederse ve uyuşturucu maddenin yerini bildirirse, uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi ve tüm ortakların yakalanması halinde fail hakkında herhangi bir ceza uygulanmaz. Buradan hareketle kanun koyucunun uyuşturucu suçu özelinde etkin pişmanlık mekanizmasını oldukça yaygın bir biçimde kullandığı görülmektedir.


Uyuşturucu Suçuna Af Var mı


Uyuşturucu suçuna af var mı sorusu hemen hemen her yaygın suç çeşidinde olduğu gibi en sık sorulan soruların başında gelmektedir. Her ne kadar 2014 yılında yapılan değişiklikle beraber uyuşturucu suçuna ilişkin cezaların arttırılmış olduğu bilinen bir gerçek olsa da genel af beklentisinin çok yaygın olduğu şu günlerde gerek mahkumlar gerek aileleri heyecanla uyuşturucu suçuna af var mı 2016 yılında uyuşturucu suçuna af çıkar mı sorularının cevabını beklemekteydiler. OHAL süreciyle beraber genel af beklentileri rafa kalkmış olsa da hükümetin çıkarmış olduğu 38000 mahkumun salıverilmesine ilişkin kararı içeren kanun hükmünde kararname ile birçok insan tekrar umutlandı. Söz konusu kanun hükmünde kararnameye göre Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imali veya ticareti suçundan hüküm giyenler aftan yararlanamayacaklar. Affın dışında kalan diğer suçları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz: kasten adam öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar, altsoya üstsoya eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları. Buradan da anlaşılabileceği üzere uyuşturucu ticareti ya da imali yapma suçu af kapsamı dışındadır. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi uyuşturucu suçu sadece uyuşturucu imali veya ticareti suçundan ibaret değildir. Af kapsamı dışındaki suçların yukarıda saydığımız suçlar olduğu düşünüldüğünde uyuşturucu kullanma, uyuşturucu bulundurma suçlarından hüküm giymiş ve çeşitli sebeplerle denetimli serbestlik ya da etkin pişmanlık kurumlarından yararlanamamış failler için söz konusu aftan yararlanma yolu açılmıştır demek doğru olacaktır.


Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu


Uyuşturucu madde kullanma suçu olarak tanımlanan ve adından da net bir biçimde anlaşılabileceği gibi uyuşturucu maddeyi salt kişisel kullanımı için temin etme fiilidir. Uyuşturucu madde kullanma suçu cezası uyuşturucu satma suçuna göre nispeten daha hafif bir cezai yaptırıma tabidir.

 

Uyuşturucu Madde Ticareti


Uyuşturucu suçu ile ilgili suç teşkil eden fiilleri inceledikten sonra söz konusu fiiller için öngörülen cezaların üzerinde durmak oldukça yararlı olacaktır. Öncelikle, yasadışı uyuşturucu maddeleri üreten, ithal eden, ihraç eden kişi 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Yasadışı uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin satılması, depolanması, verilmesi, kabul edilmesi, nakil edilmesi, üretilmesi fiillerinin bir örgüt çatısı altında yapılması öngörülen ceza yüzde 50 oranında arttırılır.

Üretimi resmi makamların iznine tabi olan maddeler için de aynı cezalar geçerlidir. Başka bir deyişle üretimi tamamen yasadışı olmayan, devletin denetimi altında üretilen bazı uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kanuna aykırı olarak üretilmesi, satılması, depolanması, verilmesi, kabul edilmesi, nakil edilmesi de aynı cezai yaptırımları gerektirmektedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, 4 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

17 yorum:

 1. Uyuşturucu suçu hakkında biraz daha fazla bilgi verir misiniz

  YanıtlaSil
 2. Uyuşturucu suçu cezası nedir tam olarak açıklar mısınız

  YanıtlaSil
 3. Uyuşturucu suçu sonucu alınan hapis cezasının para cezasına çevrilmesi mümkün müdür

  YanıtlaSil
 4. Merhaba uyuşturucu suçu cezası af kapmasına girer mi

  YanıtlaSil
 5. Merhabalar eşim 21 temmuz 2016 tarihinde uyuşturucu suçu sebebiyle hapis cezası aldı af çıkmış aftan yararlanabilir mi nolur cevap verin

  YanıtlaSil
 6. Mrb uyuşturucu suçu nedeniyle hapis cezası alınırsa hapis cezasının ertelenmesi nasıl olur

  YanıtlaSil
 7. Uyuşturucu suçuna af var mi

  YanıtlaSil
 8. Avukat bey Uyuşturucu suçu hapis cezası ertelenir mi

  YanıtlaSil
 9. Mrb. 2004 2015 ve 2017 yıllarında uyuşturucu ile dosya açıldı 2015 dekinden denetim aldım ve bitirdim aksatmadan sonra 2017 de bir tek cebimde hap yakalattım ifadem de ıcmem dedim sigara almak için para verdim bunu getirdiler dedim bırakmışım normalde bikere can sıkıntısı zorladı almak istedim dedim... kabul ettim diğer önceki dosyalarda kullanmıyorum demiştim . Bu olayda kağıt geldi 10 unda asliye ceza mahkemesi açılmış bana sizce ne olur sicilime nasıl işler ve ceza alır miyim.

  YanıtlaSil
 10. Merhaba 2004 2015 ve 2017 de uyuşturucu ile dosya açıldı 2015 de denetim aldım direk bitirdim aksatmadan temiz verdim 2017 de üstümde bi tane hap yakalattım ve asliye ceza mahkemesinden kagit geldi 10 unda mahkemem ifadem de daha önce hiç kullanmadım sigara alıyım dedim hap getrdı şahıs zaten kullanıcıda değilm senede bir oda çok sorunum sıkıntım olursa kalkışirim dedim yani satın alma kabul etme suçundan yargılanacam ifadem dede yaşadığım olayın 10 gün önce olup üstümde unuttuğum u çöpe attigmi sandım diyede beyan ettim . Önceki iki davada hiç kullanmadım demiştim sizce bu son mahkemede nasıl bi ceza beni bekliyor

  YanıtlaSil
 11. Merhaba 2004 2015 ve 2017 de uyuşturucu ile dosya açıldı 2015 de denetim aldım direk bitirdim aksatmadan temiz verdim 2017 de üstümde bi tane hap yakalattım ve asliye ceza mahkemesinden kagit geldi 10 unda mahkemem ifadem de daha önce hiç kullanmadım sigara alıyım dedim hap getrdı şahıs zaten kullanıcıda değilm senede bir oda çok sorunum sıkıntım olursa kalkışirim dedim yani satın alma kabul etme suçundan yargılanacam ifadem dede yaşadığım olayın 10 gün önce olup üstümde unuttuğum u çöpe attigmi sandım diyede beyan ettim . Önceki iki davada hiç kullanmadım demiştim sizce bu son mahkemede nasıl bi ceza beni bekliyor

  YanıtlaSil
 12. Merhaba 2004 2015 ve 2017 de uyuşturucu ile dosya açıldı 2015 de denetim aldım direk bitirdim aksatmadan temiz verdim 2017 de üstümde bi tane hap yakalattım ve asliye ceza mahkemesinden kagit geldi 10 unda mahkemem ifadem de daha önce hiç kullanmadım sigara alıyım dedim hap getrdı şahıs zaten kullanıcıda değilm senede bir oda çok sorunum sıkıntım olursa kalkışirim dedim yani satın alma kabul etme suçundan yargılanacam ifadem dede yaşadığım olayın 10 gün önce olup üstümde unuttuğum u çöpe attigmi sandım diyede beyan ettim . Önceki iki davada hiç kullanmadım demiştim sizce bu son mahkemede nasıl bi ceza beni bekliyor

  YanıtlaSil
 13. Merhaba 2004 2015 ve 2017 de uyuşturucu ile dosya açıldı 2015 de denetim aldım direk bitirdim aksatmadan temiz verdim 2017 de üstümde bi tane hap yakalattım ve asliye ceza mahkemesinden kagit geldi 10 unda mahkemem ifadem de daha önce hiç kullanmadım sigara alıyım dedim hap getrdı şahıs zaten kullanıcıda değilm senede bir oda çok sorunum sıkıntım olursa kalkışirim dedim yani satın alma kabul etme suçundan yargılanacam ifadem dede yaşadığım olayın 10 gün önce olup üstümde unuttuğum u çöpe attigmi sandım diyede beyan ettim . Önceki iki davada hiç kullanmadım demiştim sizce bu son mahkemede nasıl bi ceza beni bekliyor

  YanıtlaSil
 14. Esim dört ay önce tutuklandı iletişim tespiti şimdi uyuşturucu madde temin etmeden yargılanacak mahkeme iki ay sonra sizce ceza alır mı

  YanıtlaSil
 15. Eşim dört ay önce tutuklandı iletişim tespitinde şimdi uyuşturucu made temin etmeden yargılanacak mahkemesi iki ay sonra ceza alır mı

  YanıtlaSil
 16. Esim dört ay önce tutuklandı iletişim tespiti şimdi uyuşturucu madde temin etmeden yargılanacak mahkeme iki ay sonra sizce ceza alır mı

  YanıtlaSil
 17. Allah belanizi versin terör sucuna af getiren hükümet içiciye ceza veriyor zihniyetinizin sizin ayrı bir suçta yok

  YanıtlaSil