12 Kasım 2016 Cumartesi

Kasten Adam Öldürmenin Cezası

Gerek toplum vicdanında gerek ceza kanunlarında şüphesiz en ağır yaptırımlar dan birine sahip olan suç olarak gösterebileceğimiz kasten adam öldürme suçu son yıllarda artış göstermiştir. Bu durum hiç şüphesiz adalete ve devlete olan güveni sarsmakta ve toplum vicdanını yaralayarak kamu düzeninin bozulmasına sebep olmaktadır. İşte tam da bu noktada kamu düzeninin sağlanabilmesi ve toplum vicdanının rahatlatılarak toplumsal huzuru tesis etmek ve gerilimi bertaraf edebilmek için kasten adam öldürmenin cezası gündeme gelmektedir. Başka bir ifadeyle, kasten adam öldürme suçunun cezai yaptırımı toplumsal huzur ve güvenlik açısından hayatı öneme haizdir. Kasten adam öldürmenin cezası ile ilgili gerek doktrinde gerek basın yayın organlarında sık sık tartışmalar görmekteyiz. Bu tartışmaların da bir neticesi olarak kasten adam öldürme suçunun cezası ile ilgili olarak pek çok aydınlatılması gereken nokta bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: Tahrik sonucu adam öldürmenin cezası nedir silahla adam öldürmenin cezası kaç yıl nefsi müdafaadan adam öldürmenin cezası kaç yıl adam öldürmenin cezası 2015 yılında değişti mi bıçakla adam öldürmenin cezası nedir kasten adam öldürmenin cezası 2015 yılında değişti mi namus için adam öldürmenin cezası nedir kasten adam öldürmeye teşebbüs cezası nedir Şimdi bu aydınlatılması gereken noktaları yazımızda kısaca yanıtlayalım. 

Tahrik Sonucu Adam Öldürmenin Cezası

Tahrik sonucu adam öldürmenin cezası nedir sorusuna verilecek en güzel cevap Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesidir. Buna göre haksız tahrik sonucu adam öldüren kimse için 12 yıldan 18 yıla hapis cezası hükmolunur denilmektedir. Fakat tahrik birçok farklı şekilde yapılabilen bir eylem olduğu için hakimin 12 yıl ile 18 yıl arasındaki ceza skalasından nasıl bir ceza belirleyeceği kafaları karıştıran bir durum ortaya çıkarmaktadır. İşte bu noktada tahrik sonucu adam öldürmenin cezası nedir sorusunu daha net bir biçimde yanıtlayabilmek adına haksız tahrik sonucu adam öldürme suçuna ilişkin Yargıtay kararlarını incelemek oldukça yararlı olacaktır. Yargıtay kararlarına geçmeden önce şunu belirtmek gerekir ki haksız tahrik eylemi kendisini en çok hakaret biçiminde göstermektedir. Bu bakımdan kanun koyucunun ve Yargıtay'ın hakaret içeren haksız tahrik sonucu adam öldürme suçuna ilişkin tavrını kısaca özetlemek oldukça yerinde olacaktır. Özellikle, Yargıtay kararları ve mahkeme içtihatları incelendiği zaman hakaret sebebiyle adam öldürme suçuna ilişkin olarak haksız tahrik hükümleri uygulanmaktadır. Fakat uygulamaya bakıldığı zaman her ne kadar cezai yaptırım aşamasında haksız tahrik hükümleri uygulanıyor olsa da Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesinde ön görülen 12 yıl ve 18 yıl arasındaki ceza aralığından minimum düzeyde indirim uygulanarak genellikle 18 yıllık hapis cezası hükmolunduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle, hakaret sebebiyle adam öldürme suçu genellikle 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus tahrik sonucu adam öldürme suçu için hakimin 12 yıl ile 18 yıl arasında cezaya hükmetme yetkisi bulunduğu gerçeğidir. Yani hakim hakaret sebebiyle adam öldürme suçuna 16 yıllik bir ceza da verebilir. Bu noktada bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ilk hareketin hangi taraftan geldiği konusudur. Yani ilk haksız fiil fail tarafından gerçekleştirilmiş ise fail haksız tahrik ceza indiriminden yararlanamaz. Yargıtay'ın bu hususta verdiği kararları inceleyecek olursak bir davada A B'yi darp etmiş bunun üzerine B sinirlenerek A'yı öldürmüştür. Bu durumda darp basit bir darp olduğu için üst sınır olan 18 yıl hapis cezası verilmelidir. Başka bir örnek verecek olursak, D G'ye yolda yürürken hakaret etmiş ve bunun üzerine sinirlenen G D'yi öldürmüştür. Bu olayda haksız tahrik eylemi hakaret şeklinde kendisini gösterdiği için haksız tahrik indirimi minimum düzeyde yapılmalıdır. Kısaca Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi gereğince tahrik altında adam öldürme suçunun cezası tahrik eyleminin niteliğine göre 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıdır. Kanun koyucunun normalde müebbet hapis cezası gerektiren adam öldürme suçuna ilişkin olarak yaptığı bu haksız tahrik düzenlemesi adaletin tesisi ve yeni mağduriyetlerin engellenmesi açısından oldukça önemlidir. 


Silahla Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl 

Silahla adam öldürmenin cezası kaç yıl sorusuna verilecek en net cevap kasten adam öldürme suçu ile kasten silahla adam öldürme suçunun aynı cezai yaptırıma tabi olduğudur.  

Nefsi Müdafaadan Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl 

Nefsi müdafaadan adam öldürmenin cezası kaç yıl sorusuna verilecek en güzel cevap meşru müdafaa teşkil eden bir eylem sonucu adam öldürme suçu işleyen kimsenin cezalandırılamayacağı yönünde olacaktır. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus meşru müdafaa teşkil eden eylemin haksız tahrik ile karıştırılmaması gerekliliğidir. Yani meşru müdafaa adına gerçekleştirilen eylemin hukuken meşru müdafaa değil de haksız tahrik kapsamında kalması durumunda fail Türk Ceza Kanunu'nda yer alan haksız tahrik hükümleri ne göre cezalandırılır. 

Adam Öldürmenin Cezası 2015 Yılında Değişti Mi 

Adam öldürmenin cezası 2015 yılında değişti mi sorusuna verilecek en güzel cevap hayır olacaktır. 2015 yılı içinde toplumun genelinde ve basın yayın organlarında sık sık dile getirilen ve toplumsal bir beklenti halini alan Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu reformları birçok suç çeşidinde olduğu gibi adam öldürme suçu özelinde de birçok değişikliğin yapılacağı ve adam öldürme suçu cezasının değişebileceği yönünde iddiaların ortaya atılmasına sebep olmuştu. Her ne kadar 2016 yılında gerek Türk Ceza Kanunu'nda gerek Ceza Muhakemesi Kanunu'nda birçok değişiklik yapılmış olsa da adam öldürme suçuna ilişkin olarak herhangi bir cezai yaptırım düzenlemesi yapılmamıştır. 

Bıçakla Adam Öldürmenin Cezası 

Bıçakla adam öldürmenin cezası nedir sorusuna Türk Ceza Kanunu'nun 6/1-f maddesi yanıt vermektedir. Buna göre kanun koyucu bıçağı da tabanca, tüfek gibi silah kapsamında tanımlamaktadır. Tabi ki silah kavramı bu sayılan 3 alet dışında sopa, kalem, tırnak makası gibi aletleri de kapsayabilecek bir şekilde ele alınmıştır. Ancak bıçakla olsun başka bir silahla olsun kasten adam öldürme suçunun cezası müebbet hapis cezasıdır. Zaten silahlı olsun silahsız olsun kasten adam öldürme suçunun cezası müebbet hapis cezası olarak ön görülmüştür. Kısaca, bıçakla adam öldürmenin cezası nedir sorusunun cevabı kasten bıçakla adam öldürmenin cezası müebbet hapistir. Bıçakla adam öldürmenin cezası nedir sorusunu cevapladıktan sonra bir başka sık sorulan soru olan kasten adam öldürmenin cezası 2015 yılında değişti mi sorusuna cevap vermek oldukça yararlı olacaktır.

Kasten Adam Öldürmenin Cezası 2015 Yılında Değişti Mi 

Kasten adam öldürme cezası 2015 yılında değişti mi sorusuna verilecek en kısa ve en net cevap hayır olacaktır. Bilindiği üzere, 2015 yılında gerek basın yayın organlarında gerek halk arasında Türk Ceza Kanunu özelinde birçok suçla beraber kasten adam öldürme suçuna ilişkin olarak da bir reform yapılacağına dair beklentiler mevcuttu. Tabi ki 2015 yılından günümüze gerek Türk Ceza Kanunu'nda gerek Ceza Muhakemesi Kanunu'nda birçok köklü değişiklik gördük. Ancak kamuoyunda oluşan beklentiye yakın bir düzenleme yapılmadı.

Namus İçin Adam Öldürmenin Cezası

Namus için adam öldürmenin cezası nedir sorusuna verilecek en net cevap müebbet hapis cezası şeklinde olacaktır. Namus cinayeti kavramı yargısal uygulamaların aksaklıkları sebebiyle ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Ve ne yazık ki geçmiş birçok vakıa bize gerek toplumsal olarak gerek yargısal olarak bu kavrama prim tanındığını göstermektedir. Zaten birçok insanın namus cinayeti ya da töre cinayeti olgusunu haksız tahrik zannetmesi de bu yüzdendir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus namus cinayeti olgusu ile töre cinayeti olgusunun birbirine karıştırılmaması gerektiğidir. Çünkü töre saiki ile işlenmiş cinayetin kararı sadece fail tarafından değil failin ailesinin çoğunluğu tarafından alınmaktadır. İşte bu gerçeği göz önünde bulunduran kanun koyucu töre saiki ile işlenmiş cinayet ile namus için işlenmiş cinayet arasında bir cezai yaptırım farkı ön görmüştür. Şöyle ki namus için adam öldürmenin cezası müebbet hapis cezası iken töre saiki ile adam öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.  

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Cezası 

İlk olarak, kasten adam öldürmeye teşebbüs cezası nedir sorusuna cevap vermeden önce kasten adam öldürme suçunu tanımlamak oldukça yararlı olacaktır. Zira kasten adam öldürme suçunun adam yaralama suçu ile karıştırıldığını sık sık görmekteyiz. Failin mağduru öldürmek üzere harekete geçip, saldırıya başlaması sonrasında mağdurun ölmemesi durumunda kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu ortaya çıkmış olur. Fakat kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan bahsedilebilmesi için failin yaralama eyleminde kullandığı aletin öldürmeye el verişli olması, mağdurun vücudunda hayati bölgelerden yaralanmış olması gibi öldürmeye dönük niyetin açık ve net bir şekilde ortada pası gerekmektedir ki zaten bu haliyle kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu, adam yaralama suçundan bütünüyle ayrılmaktadır.

7 yorum:

 1. Merhaba kasten adam öldürme suçu sebebiyle ceza aldım temyize gittim ne yapabilirim bu süreçte

  YanıtlaSil
 2. Avukat bey benim yeğenim kasten adam öldürme suçu nedeniyle geçen temmuz ceza almıştı af imkanından yararlanabilir mi nolur cevap verin

  YanıtlaSil
 3. Mrb kasten adam öldürme suçu için af imkanı var mı

  YanıtlaSil
 4. Merhaba kasten adam öldürme suçu cezası para cezasına çevrilebilir mi bu mümkün müdür

  YanıtlaSil
 5. Kasten adam öldürme suçu hakkında bilgi verir misiniz

  YanıtlaSil
 6. tahrik sonucu esim silahla adam öldürdü ayrica 2 kisiyi yaraladı suçu hakkında cezasi hakkında bilgi almak istiyorum

  YanıtlaSil
 7. benim eşim evukattı tek suçu davayı kaybetmesiydi davayı kaybettigi için öldürüldü doğmayan çoçuğunun ve yırmı yaşındaydım ozaman benim hayatımı umutlarımı öglümün gelecegini de öldürdüler oğlum şimdi 15 yaşında ve halen anne bana babamı anlat diyor evladını seven bir babayı görünce gözleri doluyor biğazı düğümleniyor anne kaşke 5 dakikada olsa babamı görmüş olsam o cani sadece eşimi öldürmedi bizide öldürdü o cani katil mahkemede davamızı kaybetmişti ben arkoluydum demesine rağmen 21 yıl ceza aldı şimdi size doruyorum bu adaletmi o cezayı veren hakim ve savcilar şimdi vijdanları rahatmı doğmamış bir yetimin hayatını çalan genç bir kadinin umutlarını yıkan başarılı ve yaşamayı insanları seven hayat dolu bir avukatı öldürmenin cezası bumu sizce ben bu adalete inanmiyorum adeletin terazisi falan yak sadece bir gerçek var mazlumun ahı ahirette sorulacak

  YanıtlaSil