4 Ekim 2016 Salı

Miras Davası Nasıl Açılır

Halk arasında yakınlarımızın hayattan koparken bize bıraktıkları mallar şeklinde tanımlanan miras kavramı üzerinde sık sık çıkan ihtilaflar nedeniyle hukukun en önemli konuları arasında yerini almıştır. Özellikle mirasçıların ihtilafa düştüğü durumlarda sorunu diyalog yoluyla çözmelerinin imkansız hale gelmesi miras paylaşımının mahkemeler tarafından yapılmasını zorunlu bir hale getirmektedir. Zaten ihtilaf durumunda başvuru yapılacak olan yegane merci mahkemeler olmalıdır. İşte tam da bu noktada miras davasının ilgililerinin aklına miras nedir, miras hukuku nedir, miras davası nasıl açılır, miras hukuku mal paylaşımı nasıl olur, miras davası ne kadar sürer, miras davası zamanaşımı süresi ne kadar, miras davası masrafları ne kadar, miras davası nasıl açılır, reddi miras davası ne kadar sürer, reddi miras davası reddedilir mi, kardeşler arasında mal mirası nasıl paylaşılır, miras mal nasıl paylaşılır, miras kalan ev nasıl paylaşılır, veraset nasıl paylaşılır, kardeşlerin miras kavgası durumunda ne olur, yasal mirasçılara miras nasıl bölünür, miras davası hangi mahkemede açılır, eşin miras payı nedir, miras davası hangi mahkemede açılır, miras davası dilekçe örneği nasıl yazılır, miras davalarında vekil kullanılabilir mi şeklinde sorular takılmaktadır. Şimdi yazımızda bu sıkça sorulan soruları kısaca yanıtlayalım.


Miras Nedir 

Miras nedir sorusuna verilecek en güzel cevap hiç şüphesiz bir kişinin ölümü sonrasında yakınlarına intikal edecek olan malların, hakların ve borçların tümü şeklinde olacaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus miras kavramının sadece pozitif değerler içermediğidir. Başka bir deyişle, miras ölen kişinin borçlarını da içeren bir bütündür. 


Miras Hukuku Nedir 

Miras hukuku nedir sorusuna verilecek en net cevap miras hukuku insanlar öldükten sonra malları hakları ve borçları üzerindeki varsa ölüme bağlı tasarruflarını, mirasçıların haklarını, varsa borçların ne şekilde ödeneceğini düzenleyen bir özel hukuk dalıdır, şeklinde olacaktır. 

Miras Davası Nasıl Açılır

Miras davası nasıl açılır hususunda sık sık sorular görmekteyiz. Bu soruya daha iyi cevap verebilmek adına miras davası nasıl açılır sorusundan ziyade miras davası açabilmek için hangi adımlar izlenmelidir sorusuna cevap vermek çok daha uygun olacaktır. İlk olarak, bir miras davasının söz konusu olabilmesi için mirası bırakan kişinin hayatını kaybetmiş olması gerekmektedir. Bu duruma ek olarak, miras davasının durumu hayatını kaybeden kişinin vasiyet gibi bir ölüme bağlı tasarrufunun olup olmadığına göre değişiklik göstermektedir. Hayatını kaybeden kişinin vasiyeti var ise miras paylaşımı bu vasiyet doğrultusunda yapılacaktır. Miras bırakacak olan kişinin vasiyeti yok ise mirasçıların aralarında hakkaniyete dayalı olarak anlaşması beklenir. Ancak terekenin tespiti tam olarak yapılamıyor ise her mirasçının kendi adına terekenin tespiti davası açması gerekmektedir. Bu dava sonucunda tereke belirlenip bu terekedeki mallar mirasçıların payları oranında mirasçılara taksim edilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus mirasçı olan bir kişinin mirasçı olduğunu ispat edebilmesi için mahkemeden mirasçı olduğuna dair belge alması gerektiğidir. Bu durumun yanında, mirasçılar arasında tespit edilmiş olan miras üzerinde herhangi bir uzlaşma sağlanamazsa mahkemeye müracaat edilmelidir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise mirastan hak elde edebilmek için mirasçıların miras davası açmak zorunda olmadıklarıdır. Taraflar kendi aralarında anlaşabilirlerse miras davası açmaksızın mirası kendi aralarında paylaşabilirler. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için mirasçıların bir araya gelerek bir konsensüs sağlamaları beklenmektedir. 

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Olur

Miras hukuku mal paylaşımı nasıl olur sorusuna cevap verebilmek adına mal paylaşımı sürecinin nasıl başlatılacağının anlaşılması oldukça önemlidir. Öncelikle, miras paylaşımı sürecinin başlaması için miras davasına ek olarak taksim davası da açılması gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus taksim davasının mirasın tamamı için de bir kısmı için de açılabileceğidir. 


Miras Davası Ne Kadar Sürer 

Miras davası ne kadar sürer sorusuna verilecek net bir cevap yoktur. Miras davasının ne kadar süreceği davadaki mirasçıların sayısına, mirasa konu olan malların miktarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Miras Davası Zamanaşımı Süresi Ne Kadar 

Öncelikle, miras davası zamanaşımı süresi ne kadar sorusunun net bir cevabı yoktur. Bu durumun sebebi kanun koyucunun açılacak olan miras davasının niteliğine göre farklı zamanaşımı süreleri belirlemiş olmasıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, mirasa ilişkin bir tapu davasının zamanaşımı ile bir reddi miras davasının zamanaşımı aynı değildir. Bu açıdan bakıldığında açılacak olan davanın türünün ve buna bağlı olan zamanaşımı süresinin bilinmesi oldukça önemlidir. Buradan hareketle, her miras davasının zamanaşımı süresini ayrı ayrı incelemek oldukça yerinde olacaktır. 

Tenkis Davası Zamanaşımı Ne Kadar

Miras paylaşımı sonrasında hak ihlali ile karşılaşan şahsın durumu öğrendiği andan itibaren 1 yıl içinde, her durumda vasiyetin açıklamasından itibaren 10 yıl içinde Tenkis davası açması gerekmektedir. 

Reddi Miras Davası Zamanaşımı Ne Kadar 

Reddi miras davası zamanaşımı ne kadar sorusunun cevabı 3 ay olacaktır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus mirasın borca batık olup olmadığının belli olmadığı durumlarda bu 3 aylık olan sürenin mirasın borca batık olduğunun öğrenilmesinin ardından başladığıdır. Diğer her halde 3 aylık süre mirasçı olunduğunu öğrenilmesinin ardından başlar. 

Tapu İptal Davası Zamanaşımı Ne Kadar 

İlk olarak, tapu iptal davası zamanaşımı ne kadar sorusuna verilecek en güzel cevap muvazaa söz konusu ise zamanaşımı süresi olmadığıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus tapu iptal davası açan kişinin kötü niyetli olmaması gerekliliğidir. Yargıtay'ın kötü niyetli şahısların açtığı tapu iptal davalarında davacı aleyhine verdiği kararları bulunmaktadır.   

Miras Davası Masrafları Ne Kadar

Miras davası masrafları ne kadar sorusuna daha düzgün bir şekilde cevap verebilmek adına masraflardan ilk kalem olan mahkeme harcından başlamak oldukça uygun olacaktır. Öncelikle, miras davasının açılabilmesi için yetkili mahkemeye harç için başvuru yapılmalıdır. Bu harç bedeli sabit bir miktar değildir. Harç bedeli mirasta söz konusu olan malların satış bedeli üzerinden belirlenir. Harç bedelini mahkeme belirler. Harç bedeli belirlendikten sonra satış memuru tarafından tahsil edilir. Bu harç bedeline ek olarak, doğacak avukat masrafları oldukça değişkendir. 

Miras Davası Nasıl Açılır 

Miras davası nasıl açılır sorusuna verilecek en güzel cevap yetkili mahkemeye harç için başvuru yapıp bu başvuruya ek olarak miras davası dilekçesini mahkemeye iletmek olacaktır. Mahkeme süresince taraflar kendi kararları ile belirledikleri bir kişiyi vekil olarak tayin edebilirler. Ve bu vekil taraflar adına imza bile atabilir. Mahkemenin mirasın miktarına göre belirleyeceği harç bedeli satış memuru tarafından tahsil edilir. 

Reddi Miras Davası Ne Kadar Sürer

Öncelikle, reddi miras davası ne kadar sürer sorusuna verilecek net bir cevap bulunmamaktadır. Davanın ne kadar süreceği davacı sayısına, mirasa konu olan malların miktarına göre değişiklik göstermektedir.  

Kardeşler Arasında Mal Mirası Nasıl Paylaşılır 

Öncelikle, çocuklar ve eş mirastan ilk pay alacak olan kişilerdir. Mirasa konu olan malların 1/4'ü eşe kalır. Geri kalan mallar ise kardeşler arasında taksim edilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus eşin mirastan pay alabilmesi için ölüm anında evliliğin devam ediyor olmasıdır. Bir başka ifadeyle, eşin mirasçı olabilmesi için muristen boşanmamış olması gerekmektedir. 


Kardeşlerin Miras Kavgası Durumunda Ne Olur

Kardeşlerin miras paylaşımı sürecinde kendi aralarında sorun yaşamaları ve uzlaşma sağlayamamaları belki de miras hukukunun en çok karşımıza çıkan konusudur. İşte bu noktada kardeşlerin hak kayıplarını önlemek amacıyla mahkemeye başvuru yapmaları oldukça önemlidir. Peki kardeşler arasındaki mal paylaşımında çıkan sorunların genel olarak sebepleri nelerdir? İlk olarak, bu sorunun en genel sebeplerinden biri kardeşlerin yasal haklarını bilmiyor olmalarıdır. Bunun yanında, miras bırakan şahsın sağlığında mirasa konu olmuş olan mallar üzerinde yapmış olduğu muvazaalı işlemler de kardeşler arasında miras paylaşımı sürecinde sorun yaratabilmektedir. Muvazaalı işlemde miras bırakanın sağlığında mirasçılardan birine ya da mal ile ilgili bir hakkı bulunan 3. bir kişiyi hak kaybına uğratabilmek için kağıt üstünde hileli bir satış gerçekleştirmiş olması söz konusudur. Bu duruma ek olarak, mirastaki taşınmazların her bölümünün aynı değere sahip olmaması, miras taksiminin hakkaniyete göre yapılmamış olması gibi sebepler de kardeşler arasındaki mal paylaşımı hususunda sorun çıkaran etkenler arasında gösterilebilir. Peki kardeşlerin miras kavgası durumunda ne olur? Bu soruya her ihtimali göz önünde bulundurarak cevap vermek oldukça uygun olacaktır. Öncelikle, yukarıda belirtilen sebeplerden muvazaalı bir işlem sonucu mirasçılardan biri hak kaybına uğramış ise tapu iptal davası açılarak hak kaybı önlenebilir. Tapu iptal davası ile muvazaalı olan satış işlemi iptal edilmiş olur ve böylelikle hak kaybına uğramış olan mirasçının hakkı korunmuş olur. Buna ek olarak, bazen hangi mirasçının mirasın konusu olan taşınmazın hangi bölümünü alacağı tam olarak belirlenmemiş olabilir. İşte bu durumda mirasçıların herhangi bir şekilde uzlaşma sağlayamamaları durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılmalıdır. Bu dava sonucunda hakim mirasın konusu olan taşınmazı hakkaniyete dayalı olarak taksim edecektir. 

Miras Mal Nasıl Paylaşılır 

Öncelikle, miras mal nasıl paylaşılır sorusunun kesin ve net bir cevabı bulunmamaktadır. Çünkü bu durum her ihtimale göre değişiklik göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, her ihtimalin ayrı ayrı incelenmesi oldukça yararlı olacaktır. İlk olarak, miras bırakan kişinin birinci derece mirasçıları çocuklarıdır. Altsoyu yani çocuğu olmayan kişilerin mirasçıları ise anne babadır. Miras bırakan kişinin altsoyu ve anne babası yoksa yasal mirasçıları büyükanne ve büyükbabadır. Miras bırakan kişi evliyse ve çocukları varsa eşi mirasın 4'te 1'ini alır. Miras bırakan ölüm anında evliyse ancak çocukları yoksa ve miras bırakanın anne babası da yaşıyorsa sağ kalan eş mirasın yarısını kazanır. Sağ kalan eşin miras bırakan eşin büyükannesi ya da büyükbabası ile beraber mirasçı olması durumunda ise sağ kalan eş mirasın 4'te 3'ünü kazanır. Eğer sağ kalan eş ölen eşin tek başına mirasçısı ise mirasın tamamını alır.

Miras Kalan Ev Nasıl Paylaşılır 

Miras kalan ev nasıl paylaşılır sorusunun net bir cevabı bulunmamaktadır. Çünkü miras kalan evin nasıl paylaşılacağı mirasçıların kendi aralarında anlaşıp anlaşamamalarına göre değişiklik göstermektedir. İlk olarak, mirasçılar kendi aralarında anlaşırlarsa sorun ortadan kalkar. Bu duruma ek olarak, mirasçıların anlaşamamaları durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılır ve mahkeme tarafından evin değeri mirasçılar arasında hakkaniyete dayalı olarak taksim edilir. 


Yasal Mirasçılara Miras Nasıl Bölünür 

Yasal mirasçılara miras nasıl bölünür sorusuna verilecek en genel cevap mirasın 1/4'ünü murisin eşi alacak, geri kalan 3/4'lük dilimi çocuklar aralarında eşit olarak paylaşacaktır, şeklinde olacaktır. Ancak murisin çocuğunun olmadığı ve üstsoylarının yani anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi yakınlarının hayatta olmadığı durumlarda murisin eşi mirasın tamamını alacaktır. Eğer murisin çocuğu yoksa ve anne babası hayattaysa mirasın yarısı murisin eşine, diğer yarısı ise anne babasına kalır. Eğer murisin çocukları yoksa ve anne babası hayatta değil, ancak büyükannesi ya da büyükbabası hayatta ise mirasın 3/4'ü murisin eşine, kalanı murisin üstsoyuna mensup kişi ya da kişilere kalır.

Eşin Miras Payı Nedir

Eşin miras payı nedir sorusunu daha iyi cevaplamak adına her ihtimali ayrı ayrı incelemek oldukça yararlı olacaktır. İlk olarak, eşlerin birbirlerine mirasçı olabilmeleri için ölüm anında evliliklerinin devam ediyor olması gerekmektedir. Bir başka deyişle, boşanmış eşler birbirlerinin mirasçısı olamazlar. Ölüm anında evliliğin devam ediyor olduğu durumda sağ kalan eş ölen eşin mirasçısı olacaktır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus ölen eşin alt soyu olup olmadığıdır. Örneğin, ölen eşin bir alt soyu varsa sağ kalan eş ölen eşin mirasının 4'te 1'ine sahip olacaktır. Yani miras bırakan eşin çocuğu ya da torunu varsa sağ kalan eş mirasın 1/4'ünü alacaktır.  

Sağ kalan eşin ölen eşin annesi ve babası ile birlikte mirasçı olması ve ölen eşin alt soyu bulunmaması durumunda ise sağ kalan eş mirasın yarısına sahip olur. 

Sağ kalan eş ölen eşin büyükannesi veya büyükbabası ile birlikte mirasçı olursa mirasın 3/4'ünü kazanmış olur. 

Sağ kalan eşin tek başına mirasçı olması durumunda ise mirasın tamamını kazanması söz konusudur. 

Miras Davası Hangi Mahkemede Açılır

İlk olarak, miras davası hangi mahkemede açılır sorusunun yanıtı miras bırakan kişinin son ikametgahındaki yetkili Sulh Hukuk Mahkemesidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus bazı durumlarda görevli mahkemenin miras davasının konusuna göre değişkenlik gösterebileceğidir. Örneğin tapu tescili ile ilgili miras davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Buna karşın, terekenin tespiti ve diğer birçok miras davası Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülür. 

Miras Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır 

Öncelikle, herhangi bir miras davası açabilmek için miras bırakan kişinin son ikametgahındaki yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi'ne miras davası dilekçesi yazılmalıdır. Peki miras davası dilekçe örneği nasıl yazılır? Bu soruya bir örnekle cevap vermek oldukça uygun olacaktır. 

TARAFLAR:
Ahmet B. ile Hasan B. arasında aşağıdaki koşullarla bir miras paylaşma sözleşmesi akdolunmuştur. 

KONU:
İşbu sözleşmede;
Ahmet B. devreden
Hasan B. devralan olarak anılacaktır.

İşbu sözleşmenin konusu, Mehmet B.'nin vefatı sonucunda devredenlerin kendilerine intikal eden tapularda Ahmet B. adına kayıtlı olan ve edinilmiş mal rejimi gereği yarısının da ona ait olduğu, terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payına düşen Ahmet B.'nin konutun mülkiyet hakkının tamamını mirasçılardan olan Hasan B.'ye devretmesidir. 

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Devredenler, 19/09/1999 tarihinde ölen Mehmet B.'den kendilerine intikal eden ve taksim sonucunda kesinleşecek olan yukarıda bahsi geçen mülkiyet üzerindeki miras payının tamamını devralana, Hasan B.'nin terekenin kalan kısmından hiçbir hak talep etmemesi şartıyla devretmiştir. 

YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, 01/01/2000 tarihinde Adana'da beş nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha olarak devralana teslim edilmiş, diğer nüshalar devredenlerde kalmıştır.

Devreden                        Devralan

Miras Davalarında Vekil Kullanılabilir Mi

Miras davalarında vekil kullanılabilir mi sorusunun cevabı evet olacaktır. Miras davalarında genellikle tarafların fazla olması sebebiyle tarafların kendileri belirledikleri bir vekil aracılığıyla işlemlerini yapma şansları vardır. Böylece davanın seyri daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Hatta tarafların belirledikleri vekillerin tarafların yerine imza atma yetkisi dahi bulunmaktadır.

2 yorum:

 1. Bir Sorum olacak size ; bir taşınmaz da, baba dan kalan miras ın 4/3 lük kısmın sadece ölen kardeşin 2 çocugunda pay hakkı bulunmaktadır. anne den kalan miras 4/1 lik kısmı ise şuan da kardeşlerde pay hakkı bulunmaktadır. Biz bu konuda nasıl bir yol izleyeliyiz??? Bu durumda önem arz edecek bir durum daha var.Bu taşınmazın içine büyük pay sahibi yeni bi Ev inşa etmiştir. bu konuda biz nasıl bir yol izlemeliyiz. teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 2. merhabalar
  reddi miras davası açmış bulunmaktayız hahim mirasın reddine karar verdi ve birkaç gün içinde kararı alacağız
  bu aşamadan sonra ne yapmamız gerekiyor
  ben reddettim annem ve kızkardeşime kalacak nasıl bir yol izleyeceğiz
  vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkürler
  saygılarımla

  YanıtlaSil