22 Aralık 2016 Perşembe

Uyuşturucu Suçu Cezası

Hemen hemen her ülkede toplumların kanayan bir yarası haline gelmiş olan uyuşturucu suçu oldukça caydırıcı cezai yaptırımlara rağmen bir türlü tam olarak önü alınamayan bir suç tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Oldukça çeşitli bir suç türü olması elbette ki kanun koyucunun uyuşturucu suçu hususunda birbirinden farklı cezalar ön görmesi sonucunu doğurmuştur. Uyuşturucu suçu kavramının çeşitli cezai yaptırımlara konu olması birçok insanda kafa karışıklığı oluşmasına sebep olmuştur. Bu durumu bize sık sık sorulan uyuşturucu suçu hakkındaki sorulardan da anlıyoruz. İşte bu noktada uyuşturucu suçu ile ilgili kafa karışıklığını gidermek adına bize sık sık sorulan soruları teker teker yanıtlamak oldukça faydalı olacaktır. Karşımıza çıkan soruları yanıtlamadan önce bu soruları kısaca ele alalım: uyuşturucu cezaları kaç yıl uyuşturucu madde satmanın cezası nedir uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurları nelerdir uyuşturucu satmanın cezası 2017 yılında değişecek mi uyuşturucu bulundurmanın cezası nedir uyuşturucu cezaları 2017 yılında değişecek mi uyuşturucu suçu etkin pişmanlık kapsamında mı

Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl

Uyuşturucu cezaları kaç yıl sorusuna verilecek kesin ve net bir cevap bulunmamaktadır. Bunun en önemli sebebi uyuşturucu suçlarının çeşitli olması sebebiyle cezai yaptırımların farklı olmasıdır. Buradan hareketle, uyuşturucu suçu kapsamında her fiili ve bu fiillere bağlı cezai yaptırımları ayrı ayrı incelemek oldukça faydalı olacaktır. 2014 yılındaki yasa değişikliğine kadar uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçu 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyordu. Ancak 2014 yılında yapılan değişiklik ile birlikte uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçu 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Uyuşturucu maddeyi yurt içinde satmak, vermek, ulaştırmak, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu maddeyi üretmek, ithal etmek ya da ihraç etmek 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ve 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Buradan da anlaşılabileceği gibi kanun koyucu uyuşturucu suçu işleyen faillerin arasında keskin bir ayrıma gitmiştir. Yani uyuşturucu maddeyi üreten, yurtdışından alan, yurtdışına satan failler ile uyuşturucu maddeyi satan, satın alan, depolayan, kabul eden, satın alan failler arasında bir cezai yaptırım farkı ortaya konmuştur. Buna ek olarak uyuşturucu maddeyi sadece kullanmak için temin eden kimselere öngörülen cezanın 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olması da kullanım amacıyla uyuşturucu alanlar ile bu tür maddeleri ticari amaçla kullananlar arasında kanun koyucu tarafından bir ayırım gözetildiği gerçeğine bize açık ve net bir biçimde göstermektedir. 

Uyuşturucu Madde Satmanın Cezası

Uyuşturucu satmanın cezası nedir sorusuna verilecek en güzel cevap 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve buna ek olarak 20000 gün süreli para cezası şeklinde olacaktır. Ancak uyuşturucu madde satışının bir çocuğa yapılması durumunda verilecek olan ceza 15 yıldan az olamaz. Bir başka deyişle, bir çocuğa uyuşturucu madde satmanın cezasının alt sınırı 15 yıl hapis cezasıdır. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus uyuşturucu maddenin yurtiçinde değil de doğrudan doğruya yurtdışına satılması durumunda kanun koyucu tarafından farklı bir cezai yaptırımın öngörülmüş olduğu gerçeğidir. Şöyle ki, uyuşturucu madde ithal eden veya ihraç eden kimse 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ve buna ek olarak 20000 günlük adli para cezası ile cezalandırılır. Keza uyuşturucu maddeyi yasalara aykırı bir şekilde üretmenin yani kanundaki ifadesiyle imal etmenin cezası da 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ve 20000 günlük adli para cezasıdır. 

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları Nelerdir 

Uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurları ilgili kanun maddesinde açık ve net bir biçimde ortaya konmuştur. Buna göre, Türk Ceza Kanunun 188. maddesinde düzenlenmiş olan ve uyuşturucu madde imal ve ticareti başlığı altında yer alan uyuşturucu madde ticareti suçu kanun hükmünde ilk olarak "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden..." şeklinde tanımlanmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi uyuşturucu maddeyi imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek bu suçu tanımlayan ana unsurlar arasında yer almaktadır. Bununla beraber aynı kanun hükmünün 3. fıkrası bu suçun ülke sınırları içinde işlenme şeklini tanımlamakta olup tanımlamada şu fiilleri kullanmaktadır. Uyuşturucu maddeyi kanuna aykırı olarak; satmak, satışa arz etmek, başkasına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak. Ve son olarak, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde sarın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak başlığı altında tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu da şu eylemlerle tanımlanmaktadır: Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kanuna aykırı olarak; kullanmak, kullanmak amacıyla satın almak, kabul etmek. 

Uyuşturucu Satmanın Cezası 2017 Yılında Değişecek Mi

Öncelikle, uyuşturucu satmanın cezası 2017 yılında değişecek mi sorusuna kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Ancak geçmiş uygulamalar ve düzenlemeler ışığında bir tahminde bulunmak mümkündür. Şöyle ki, 2015 yılında yapılan ve çeşitli konuları kapsayan yargısal reformlar ve bu reformların farklı basın yayın organları tarafından abartılması halkın bir bölümünde uyuşturucu suçu cezası değişecek şeklinde bir beklenti oluşturmuştur. Bu konunun basın yayın organlarında sık sık ele alınması bu beklentiyi daha da üst seviyeye çıkarmıştır. Sonrasında 2016 yılındaki OHAL süreci ile beraber 38000 mahkumun salıverilmesini öngören Kanun Hükmünde Kararname ile halkın bir bölümünün kafası iyice karışmış ve uyuşturucu suçu cezası değişecek şeklinde bir algı yaratmıştır. Gerçekten de bir çok insan uyuşturucu suçu hususunda bu Kanun Hükmünde Kararnameden yararlanabilir miyim şeklinde sorular sormaktadır. Ancak söz konusu Kanun Hükmünde Kararname uyuşturucu suçları ile birlikte bazı suçları kapsamamaktadır. Başka bir deyişle, uyuşturucu suçu işlemiş olan bir insanın 2016 yılında çıkarılan ve 38000 mahkumun salıverilmesini öngören Kanun Hükmünde Kararnameden yararlanması mümkün değildir. Bununla beraber, kanun koyucunun önceki tutumuna baktığımız zaman 1 yıldan 2 yıla kadar olan hapis cezasının 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çıkarılması uyuşturucu suçu özelinde bir yumuşama başka bir ifadeyle ceza indirimi olmayacak şeklinde yorumlanabilir. 

Uyuşturucu Cezaları Yeni Yasa ile Değişti Mi 

Bize en çok gelen soruların başında hiç kuşkusuz uyuşturucu cezaları yeni yasa ile Değişti mi sorusu gelmektedir. Burada yeni yasa ile kastedilen 2016 yılında çıkarılan ve 38000 mahkumun salıverilmesine ilişkin kanun hükmünde kararnamedir. Dolayısıyla bu soruya verilecek en net cevap hayır şeklinde olacaktır. Çünkü bu kanun hükmünde kararname içeriğinde açık ve net bir biçimde belirtildiği gibi uyuşturucu suçu ve beraberinde birçok suç çeşidi bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Peki neden? Büyük ihtimalle uyuşturucu suçu cezası kamu düzeni kaygısıyla bu düzenlemenin dışında bırakılmıştır. Zaten dışarıda bırakılan diğer suçlara bakıldığı zaman kasten adam öldürme suçu, cinsel suçlar, terör suçları gibi suç çeşitlerini görüyoruz. Buradan hareketle, uyuşturucu suçu cezası kamu düzeni kaygısıyla bu düzenlemenin dışında tutulmuştur demek çok da yanlış olmayacaktır. 

Uyuşturucu Cezaları 2017 Yılında Değişecek Mi

Uyuşturucu cezaları 2017 yılında değişecek mi şeklinde de birçok soru görmekteyiz. Öncelikle, şunu belirtmek gerekir ki uyuşturucu cezaları 2017 yılında değişecek mi ve benzeri bir soruya kesin olarak cevap vermek teknik anlamda mümkün değildir. Ancak kanun koyucunun geçmiş tavırları, önceki uygulamalar bize bu soruya cevap verme hususta yol gösterici olabilirler. Şöyle ki, gerek 2016 yılında çıkarılan ve 38000 mahkumun salıverilmesini öngören Kanun Hükmünde Kararnamenin uyuşturucu suçu cezası almış failleri kapsam dışı bırakıldığı  gerek 2014 yılı gibi yakın bir tarihte bu suça ilişkin cezaların arttırıldığı göz önünde bulundurulursa uyuşturucu cezaları 2017 yılında değişmeyecek demek çok da yanlış olmayacaktır. 

Uyuşturucu Bulundurmanın Cezası

Uyuşturucu bulundurmanın cezası nedir sorusuna verilecek olan en güzel ve net cevap hiç şüphesiz 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası şeklinde olacaktır. Zaten Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi ve devamı hükümlerinden de açıkça anlaşılabileceği gibi uyuşturucu madde kullanma fiilinin de bulundurma fiilinin de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığı açık ve net bir biçimde görülmektedir. 

Uyuşturucu Suçu Etkin Pişmanlık

Uyuşturucu suçu etkin pişmanlık kapsamında mi sorusuna verilecek en net cevap evet şeklinde olacaktır. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus kanun koyucunun etkin pişmanlık için bazı şartlar aradığı gerçeğidir. Şöyle ki, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kimse bu durumu resmi makamlar öğrenmeden önce resmi makamlara haber verirse ve bunun sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da haber veren kişinin iş ortakları yakalanırsa herhangi bir ceza verilmez. Bu duruma ek olarak kendi kişisel kullanımı için uyuşturucu madde satın almış olan kimse bu durumu resmi makamlar öğrenmeden önce resmi makamlara haber verirse ve bunun sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da satın aldığı kişiler yakalanırsa herhangi bir ceza söz konusu olmaz. Ayrıca, resmi makamlar öğrendikten sonra haber verip diğer faillerin yakalanmasına yardım eden kişi yardımının niteliğine göre ceza indiriminden yararlanır. Bu ceza indirimi failin yapmış olduğu yardımın ne kadar fayda sağladığına göre yüzde 25'ten yüzde 50'ye kadar olabilir. Ve son olarak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi sadece kendi kişisel kullanımı için bulunduran kişi, kendisi hakkında soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlardan tedavi talep ederse hakkında herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder