7 Şubat 2017 Salı

Hapis Cezasının Ertelenmesi

Hapis cezasının ertelenmesi mahkumiyeti kesinleşmiş olan hükümlüler ve yakınları için hiç şüphesiz en büyük umut kaynağıdır. Cezanın infazından vazgeçilmesini sağlayan bu ceza hukuku kurumu kanun koyucunun öngörmüş oldugu bazı şartların bir arada gerçekleşmesi durumunda hükümlünün belli bir süreyi iyi halli olarak geçirmesi sonrasında cezanın infaz edilmiş sayılması sonucunu doğurur. Bu ceza hukuku kurumunun belli şartlar gerektiriyor olması bu hususta bazı kavram karmaşalarına mahal vermektedir. Bu kavram karmaşalarını ortadan kaldırmak için hapis cezasının ertelenmesi kurumu ile ilgili karşımıza sık sık çıkan soruları teker teker yanıtlamak oldukça faydalı olacaktır. Bu sorular genel olarak kesinleşmiş hapis cezası paraya çevrilir mi kesinleşmiş cezanın ertelenmesi nasıl olur infazın ertelenmesi nedir ceza erteleme sonrası tekrar suç işleme durumunda ne olur infazın ertelenmesi dilekçe örneği nasıl yazılır cezanın ertelenmesi sabıka kaydı açısından ne sonuç doğurur mahkeme neden ertelenir cezanın ertelenmesi temyiz edilebilir mi

Kesinleşmiş Hapis Cezası Paraya Çevrilir Mi

Kesinleşmiş hapis cezası paraya çevrilir mi sorusuna cevap vermeden önce hapis cezasının ertelenmesi kavramını açıklamak oldukça yerinde olacaktır. Verilmiş olan bir hapis cezasının kanun koyucunun belirlı şartların meydana gelmesi sonucunda infaz edilmeksizin hükümlünün belli bir denetim süresine tabi olması durumu hapis cezasının ertelenmesi olarak ifade edilir. Peki kesinleşmiş hapis cezası para cezasına çevrilir mi? Bu soruya verilecek en net cevap süresi 1 yılı aşmayan hapis cezalarının para cezasına çevrilmesi mümkündür şeklinde olacaktır. Başka bir deyişle, süresi 1 yılı aşan hapis cezalarının hiçbir şekilde para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus hüküm hapis cezası olarak verildikten sonra kesinleşirse yine hapis cezasını para cezasına çevirmek mümkün olmamaktadır. 


Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi 

Kesinleşmiş cezanın ertelenmesi nasıl olur sorusuna verilecek en güzel cevap süre olarak 2 yıl ya da daha az süreli hapis cezalarının ertelemek mümkündür şeklinde olacaktır. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus sanığın hapis cezasının ertelenmesi için daha önce kasıtlı bir suç dolayısıyla bu 3 aydan fazla hapis cezası almamış olması gerekliliğidir. Ancak bu şarta ek olarak sanığın yargılama süreci boyunca mahkeme heyetinde pişman olduğu yönünde bir izlenim ve buna binaen bu mahkum bir daha suç işlemez kanısının oluşması gerekmektedir. Ayrıca suç sebebiyle oluşan zararın tazminat hapis cezasının ertelenmesi için bir şart olarak öne sürülebilir. Peki hapis cezası ertelenince ne olur? Hapis cezası ertelenen hükümlü 1 ile 3 yıl arasında bir denetim süresine tabi olur. Bu denetim süresi içerisinde benzer bir suçu tekrar işlerse ya da kendisine getirilmiş olan yükümlülüklere aykırı bir tavır sergilerse cezasının bir kısmının ya da tamamının infaz edilmesine karar verilebilir. 

İnfazın Ertelenmesi

Öncelikle, infazın ertelenmesi nedir sorusuna verilecek olan cevap yargı mercileri tarafından verilmiş olan bir hapis cezasının uygulanmasının ertelenmesi durumu şeklinde olacaktır. Bu tanımı açacak olursak infazın ertelenmesi daha önce kasten işlenmiş bir suç sebebiyle 3 aydan fazla mahkum olmamış ve mevcut durumda 2 yıldan fazla hapis cezası almamış olan mahkumlar için hapis cezasının mahkeme tarafından ertelenmesi durumu olarak açıklanabilir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus bu 2 yıllık sürenin 65 yaşından büyükler için ve buna ek olarak 18 yaşından küçükler için 3 yıla kadar çıkabilmesidir. Bir başka deyişle, mevcut durumda 2 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamış olan ve daha önce kasten işlenmiş bir suç sebebiyle 3 aydan fazla mahkum olmamış 18 yaşının altındaki ve 65 yasin üstündeki kişiler için hapis cezasının ertelenmesi mümkündür. 

Ceza Erteleme Sonrası Tekrar Suç İşleme 

Ceza erteleme sonrası tekrar suç işleme ne sonuç doğurur sorusuna verilecek 2 cevap vardır. Yani ceza erteleme sonrası tekrar suç işleme 2 farklı sonuç doğurur. Bunlardan ilki ertelenmiş olan cezanın infaz edilmesidir. Bu infaz tamamen uygulanabileceği gibi kısmen de uygulanabilir. Bu sonuçlardan ikincisi ise son işlenen suçta infazın ertelenmesi imkanından yararlanamamaktır. Yani bu durumda son işlenen suç infazın ertelenmesi şartlarına uygun olsa bile infazın ertelenmesi söz konusu olmaz. 


İnfazın Ertelenmesi Dilekçe Örneği 

Bize en çok yönelen soruların başında hiç şüphesiz infazın ertelenmesi dilekçe örneği nasıl yazılır sorusu gelmektedir. Buradan hareketle infazın ertelenmesi dilekçe örneği aşağıdaki şekilde olmalıdır. 

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ İSTEYEN (SANIK):

SANIK VEKİLİ:

DAVACI: Kamu 

MÜDAHİL: 

SUÇ: Hırsızlık 

TALEP NEDENLERİ: 
1. Müvekkilim ... , .... Asliye Ceza mahkemesinin .../.../... tarihli esas ve ... ilamı ile ... yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir. Söz konusu karar tarafımızca temyiz edilmiş ancak Yargıtay ... Ceza Dairesi tarafından onanmış ve .../.../... tarihinde kesinleşmiştir. Müvekkilime verilen ceza infaz aşamasına gelmiştir. 

2. Ancak müvekkilim ekte sunmuş olduğumuz doktor raporlarından da görüleceği gibi ilerleyen yaşı ve buna bağlı ortaya çıkmış olan hastalıkları sebebiyle cezanın infaz edilmesi müvekkilim açısından hayati bir tehlike meydana getirecektir. 

3. Bu sebeple müvekkilim hakkında iş bu infazın ertelenmesi talebinde bulunmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda belirtilen nedenlerle müvekkilim hakkında kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın CMK m. 399 hükümleri gereğince ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

.../.../...
Sanık Vekili 
Av.
EK:
1. Onanmış vekâletname örneği 
2. Doktor raporları 


Cezanın Ertelenmesi Sabıka Kaydı 

Cezanın ertelenmesi sabıka kaydı açısından ne sonuç doğurur sorusuna verilecek olan en net cevap kişinin ertelenmiş suçu sonrasında 5 yıl boyunca başka herhangi bir suç işleme mesi durumunda sabıka kaydına suç işlemez. Bir başka deyişle, ertelenmiş mahkumiyet sonrasında kişi 5 sene boyunca bir suç işlemez ise suç hiç işlenmemiş gibi sonuç doğurur ve sabıka kaydında herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Cezanın Ertelenmesi Temyiz

Öncelikle, cezanın ertelenmesi temyiz edilebilir mi sorusundan kastedilen şeyin ertelenmesi söz konusu olan cezanın ertelenmesine itiraz durumu olduğunu belirtmekte fayda var. Cezanın ertelenmesine itiraz etmek mümkündür. Cezanın ertelenmesi temyiz edilebilir mi sorusuna verilecek olan ilk cevap evet şeklinde olacaktır. Şöyle ki istinaf mahkemesine yapılacak olan bir başvuru ile birlikte istinaf mahkemesi yerel mahkemenin verdiği kararı hem olay hem de şekil bakımından denetime tabi tutar. Ve buradan hareketle yerel mahkemenin kararı doğrultusunda ya da aksine yeni bir karar verir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus istinaf mahkemesinin vermiş olduğu bu kararın da temyize açık olduğu gerçeğidir. Başka bir ifadeyle, istinaf mahkemesinin vermiş olduğu karar Yargıtay'da temyiz edilebilir ve bu suretle nihai karar ilan edilmiş olur. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder